Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2523 Garance

1.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.6.1.3
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2523

JUDr. Jan Rosůlek

[Pořadatel]

Jednou z nezbytných náležitostí smlouvy o zájezdu je správné vymezení smluvních stran. V komentovaném ustanovení je vymezena definována smluvní strana - pořadatel. Fakticky je možné rozlišit tři druhy pořadatelů:

  1. za pořadatele je považována osoba, která nabízí zájezd veřejnosti nebo skupině osob podnikatelským způsobem (a to i prostřednictvím třetích osob)
  2. podnikatel, který předává údaje o zákazníkovi dalšímu podnikateli podle Zákona o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu
  3. osoba, která zprostředkovala nebo zařídila jednotlivé služby cestovního ruchu a vyvolala představu, že zájezd poskytla na vlastní odpovědnost

ad a)

Jedná se o podnikatele, který má podle zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (dále jen" Zákon o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu") oprávnění k podnikání jako cestovní kancelář. V tomto zákoně jsou obsaženy také podmínky pro získání podnikatelského oprávnění.

ad b)

Druhá věta v odstavci 1 byla do zákona přidána novelou účinnou od 1. 7. 2018. Jedná se o implementaci pojmu pořadatel, jak ho definuje v čl. 3 odst. 8 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2015/2302. Tyto změny byly promítnuty do § 1b odst. 1 písm. b) zákona č. 159/1999 Sb. (bod 5) a § 1b odst. 3 zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu.

Pořadatelem je tak i podnikatel, se kterým je uzavřena první smlouva a který předá údaje o zákazníkovi dalšímu podnikateli v situaci, kdy jsou jednotlivé služby cestovního ruchu "zakoupeny od jednotlivých poskytovatelů služeb cestovního ruchu prostřednictvím online rezervačního systému, při kterém podnikatel, s nímž je uzavřena první smlouva, předá jméno, platební údaje a elektronickou adresu svého zákazníka dalšímu podnikateli a s tímto podnikatelem je uzavřena smlouva o další službě cestovního ruchu do 24 hodin po potvrzení rezervace první služby cestovního ruchu".1

Toto ustanovení je reakcí na stále častější systém prodeje služeb, kdy zákazník zakoupí u jednoho podnikatele např. letenku do nějaké destinace a prodejce letenek předá jeho informace dalšímu podnikateli, který mu nabídne v cílové destinaci ubytování.

ad c)

Tímto ustanovením je pamatováno na situaci, kdy by někdo vyvolal ve třetí osobě pouze představu, že je pořadatelem (a tedy, že je s ním uzavírána smlouva o zájezdu) a poté by odmítl plnit mimosmluvní povinnosi, které má pořadatel dle tohoto dílu s odkazem na skutečnost, že ve skutečnosti pořadatelem není. Za pořadatele se proto považuje i osoba, která jinak nesplňuje podmínky, aby byla pořadatelem.

V občanském zákoníku je užíván pojem pořadatel místo pojmu cestovní kancelář, jako je tomu v Zákoně o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu. Občanský zákoník tento pojem