Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1291Garance

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1291

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.5.2.5.3.7
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1291

Mgr. et Mgr. Radana Burešová

[Zlepšení věci poživatelem]

NOZ upravuje, jaké náklady na věc, která je předmětem služebnosti požívacího práva, nese poživatel a jaké vlastník. Poživatel je v zásadě povinen nést náklady na obvyklou údržbu, obnovu a obvyklé pojištění věci proti škodám (§ 1288).

Může se rovněž stát, že poživatel nad rámec své povinnosti udržovat věc v původním stavu provede práce, v jejichž důsledku dojde ke zlepšení věci, a to bez předchozí dohody s vlastníkem. Ani v takovém případě však poživatel není oprávněn provádět takové změny, které by představovaly zásah do podstaty věci (§ 1285).

Aby bylo možno konstatovat, zda došlo ke zlepšení věci, musí být znám její původní stav. Pokud nebyl řádně zdokumentován ve smlouvě o zřízení služebnosti požívání, uplatní se vyvratitelná právní domněnka uvedená v § 1292.

Jestliže poživatel zlepšení věci provedl ze záliby nebo pro okrasu, má poživatel stejná práva a povinnosti jako poctivý držitel (§ 998). V ostatních případech je vlastník povinen poživateli nahradit náklad, jímž byla věc zlepšena, za stejných podmínek jako nezmocněnému (nepřikázanému) jednateli (§ 3009).

Zlepšil-li poživatel věc ze záliby nebo pro okrasu (např. nový nátěr jinou, kvalitnější barvou, výměna podlahy z estetických důvodů apod.), tj. tak, že se objektivně nezlepšila kvalita požívání věci (tj. ani její užívání, ani její výnosy), náleží mu to, o co se zvýšila obvyklá cena věci, ledaže by poživatel tato vylepšení odstranil a ponechal si je, což je možné jedině v případě, že tím nedojde ke zhoršení podstaty věci. Určení rozdílu mezi původní a novou obvyklou cenou věci nebude vždy jednoduché a nedojde-li k dohodě, bude třeba povolat

 
 Nahoru