Input:

Cizoměnové transakce Garance

11.3.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.10
Cizoměnové transakce

Ing. Michal Šindelář, Ph.D.

Název účetní jednotky:

Označení:

Číslo:

Zpracoval:

Kontroloval:

Platnost:

Závaznost:

Datum vydání:

Vydává:

Nahrazuje:

Doplňuje:

Počet stran:

Přílohy:

Struktura vnitřního předpisu o valutových a devizových operacích je zaměřena na:

1. Souběžné účtování v české a cizí měně

2. Kurzy pro přepočet cizí měny na českou – k datu účetního případu (aktuální, pevný kurz) a k rozvahovému dni

3. Kurzové rozdíly u vybraných položek účetní závěrky

Pozn.: Základním rozhodnutím pro tuto vnitřní směrnici je volba měny účetnictví (viz Vnitřní směrnice k měně účetnictví).

Jedna z možných variant:

Účetní jednotka zvolila za svoji měnu účetnictví českou korunu.

1. Souběžné účtování v české a cizí měně

§ 4 odst. 12 ZoÚ:

"Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví v peněžních jednotkách měny účetnictví (pro náš příklad se jedná o českou korunu).

V případě pohledávek a závazků, podílů na obchodních korporacích, práv z cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů (dále jen "cenný papír") a derivátů, cenin, pokud jsou vyjádřeny v cizí měně, a cizích měn, jsou účetní jednotky povinny použít současně i cizí měnu."

Účetnictví se vede v peněžních jednotkách měny účetnictví a v případech stanovených v § 4 odst. 12 ZoÚ, v platném znění, se vede současně i v cizích měnách.

Poznámka: Výše uvedení ustanovení zákona o účetnictví "..., pokud jsou vyjádřeny v cizí měně, ..." není zcela jednoznačné. Částečný výklad tohoto ustanovení provedla Národní účetní rada v několika interpretacích věnující se cizí měně. Tyto interpretace jsou principiálně použitelné i pro jinou měnu účetnictví než jsou české koruny.

Varianty:

A)

Účetní software umožňuje účtování obou měn v hlavní knize.

B)

V hlavní knize je účtováno pouze v Kč, devizové hodnoty jsou tam doúčtovány ručně.

C)

V účetnictví je účtováno pouze v Kč, devizové hodnoty jsou uváděny pouze v deníku (pokladní deník, deník došlých faktur apod.).

2. Kurzy pro přepočet cizí měny na českou

Majetek a závazky vyjádřené v cizí měně se přepočítávají na měnu účetnictví obecným kursem, a to k okamžiku ocenění:

 • v průběhu účetního období – k okamžiku uskutečnění účetního případu,

 • ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k němuž se sestavuje účetní závěrka.

K okamžiku ocenění v průběhu účetního období lze pro přepočet na měnu účetnictví použít pevný kurz.

Obecným kurzem se pro účely účetnictví rozumí kurz vyhlášený k cizí měně centrální bankou příslušnou pro měnu účetnictví pro den přepočtu, je-li kurz vyhlašován každý pracovní den nebo každý týden – pro českou korunu se jedná o kurz vyhlášený Českou národní bankou.

Není-li kurz k cizí měně centrální bankou příslušnou pro měnu účetnictví vyhlašován každý pracovní den nebo každý týden, za obecný kurz se považuje také

 1. kurz mezibankovního trhu cizí měny k euru nebo americkému dolaru pro den přepočtu, přepočítaný, není-li měnou účetnictví euro nebo americký dolar, na měnu účetnictví kurzem uvedeným v odstavci 1 pro den přepočtu, nebo
 2. kurz vyhlášený k cizí měně centrální bankou příslušnou pro měnu účetnictví pro den přepočtu.

Za kurz pro den přepočtu lze považovat také kurz vyhlášený pro předcházející den.

2.1. Účtování kurzových rozdílů v průběhu roku – k okamžiku uskutečnění účetního případu

Varianty:

A)

Aktuální obecný kurz ke dni uskutečnění účetního případu, kterým je:

 • u vydaných faktur den vystavení faktury/den realizace výnosu,

 • u přijatých faktur den přijetí faktury/den využití služby,

 • u pokladních operací den uvedený na pokladních příjmových nebo výdajových dokladech,

 • u bankovních operací den uvedený na výpisu ....

Specifické případy:

 • Kurzy používané u přijatých faktur za pořízení zboží v rámci EU (dle DPH).

 • Kurzy používané při vyúčtování zahraniční pracovní cesty řeší vnitřní předpis "Pracovní cesty, cestovní náhrady".

B)

Pevný obecný kurz, kterým se rozumí kurz vyhlášený centrální bankou (ČNB pro českou korunu) pro první den zvoleného období používání pevného kurzu.

Varianty:

 • měsíční,

 • čtvrtletní,

 • pololetní,

 • roční,

Zvolené období používání pevného kurzu určí účetní jednotka na základě vnitřního předpisu a končí nejpozději posledním dnem účetního období.

Zvolené období používání pevného kurzu končí také dnem předcházejícím dni:

 • ve kterém došlo k devalvaci nebo revalvaci měny účetnictví,

  • pro který byl vyhlášen kurz, kterým účetní jednotka vnitřním předpisem nahrazuje dosud používaný pevný kurz, nebo

  • od kterého účetní jednotka vnitřním předpisem přestane používat pevný kurz.

Specifické případy:

 • Kurzy používané u přijatých faktur za pořízení zboží/služeb v rámci tuzemského obchodního styku fakturovaného v cizí měně (např. EUR) (dle DPH).

 • Kurzy používané při vyúčtování zahraniční pracovní cesty řeší vnitřní předpis č... "Pracovní cesty a cestovní náhrady".

C)

Použití různého kurzu dle jednotlivých účetních dokladů – například:

 • u vydaných faktur bude používán aktuální obecný kurz ke dni vystavení faktury,

 • u pokladních operací bude používán pevný obecný čtvrtletní kurz atd.

Specifické případy:

 • Kurzy používané u přijatých faktur za pořízení zboží/služeb v rámci tuzemského obchodního styku fakturovaného v cizí měně (např. EUR) (dle DPH).

 • Kurzy používané při vyúčtování zahraniční pracovní cesty řeší vnitřní předpis "Pracovní cesty a cestovní náhrady".

Rozdíly, které vznikly z důvodu jiného kurzu (kurzové rozdíly), než jaký byl použit v okamžiku zaúčtování pohledávky nebo závazku apod., zaúčtujeme do finančních nákladů na účet 563 – Kurzové ztráty nebo do finančních výnosů 663 – Kurzové zisky.

Kurzové rozdíly při postupném splácení pohledávek a dluhů se účtují při platbě (inkasu) na vrub finančních nákladů nebo finančních výnosů:

 1. k okamžiku platby,
 2. až ke konci rozvahového dne (nebo k jinému okamžiku, k němuž se sestavuje účetní závěrka).

Kurzové rozdíly z aktiv a závazků v cizí měně, které účetní jednotka vykazuje v rozvaze a kterými se rozhodla zajistit proti měnovému riziku již vzniklé nebo očekávané smluvní vztahy, jejichž plnění je v cizí měně a o nichž není dosud účtováno, se účtují, nejde-li o deriváty, na rozvahových účtech účtové skupiny 41. Na příslušné účty nákladů nebo výnosů se účtují tyto kurzové rozdíly v okamžiku zaúčtování příslušných smluvních vztahů nebo v případě, kdy očekávané smluvní vztahy nevzniknou. Aktiva a závazky podle předchozí věty musí splňovat podmínky platné pro zajišťovací derivát; přestanou-li splňovat uvedené podmínky, postupuje účetní jednotka od tohoto okamžiku podle § 60 odst. 1 až 3 PVZÚ.

2.2. Účtování kurzových rozdílů ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k němuž se sestavuje účetní závěrka (dále jen ke konci rozvahového dne)

Pro přepočet devizových zůstatků ke konci rozvahového dne se použije obecný kurz vyhlášený k cizí měně centrální bankou (pro českou korunu ČNB) v tento den.

Kurzové rozdíly zjištěné ke dni sestavení účetní závěrky se účtují na vrub příslušných účtů finančních nákladů (účtová skupina 56) nebo ve prospěch finančních výnosů (účtová skupina 66) s výjimkou cenných papírů (viz dále)

3. Kurzové rozdíly u vybraných položek účetní závěrky

Zatímco v účetnictví je třeba respektovat při účtování náklady (kurzové ztráty) a výnosy (kurzové zisky), v účetní závěrce je dovoleno vzájemně zúčtovat kurzové rozdíly.

Pravidla jsou vymezena vnitřním předpisem "Vzájemné zúčtování".

a) Cenné papíry

Pořízení cenných papírů a podílů v cizí měně:

Varianta: (bude odpovídat obecné metodě zvolené výše v této směrnici)

A) aktuální obecný kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou (pro jinou funkční měnu vyhlášení centrální bankou této měny) ke dni pořízení.

B) pevný obecný kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou (pro jinou funkční měnu vyhlášení centrální bankou této měny) k prvnímu dni období, pro které je pevný kurz používán – ve firmě bude používán pevný obecný měsíční kurz.

Kurzové rozdíly z cenných papírů a podílů se při ocenění ke konci rozvahového dne neúčtují samostatně na příslušné účty nákladů a výnosů, ale jsou součástí ocenění reálnou hodnotou nebo ocenění metodou ekvivalence, ať je účtována výsledkově nebo rozvahově.

Pokud není dlouhodobý majetkový cenný papír nebo podíl oceněn reálnou hodnotou nebo ekvivalencí, pak se kurzové rozdíly účtují prostřednictvím rozvahových účtů v účtové skupině 41 (v souladu s firemním účtovým rozvrhem účet 414).

Pokud není dluhový cenný papír oceněn reálnou hodnotou nebo se reálnou hodnotou neoceňuje, pak se kurzový rozdíl účtuje na vrub finančních nákladů v účtové skupině 56 (účet 563) a ve prospěch finančních výnosů v účtové skupině 66 (účet 663).

b) Pohledávky a závazky vč. časového rozlišení

Přepočet pohledávek se řídí výše uvedenými obecnými pravidly. Nicméně vzhledem ke složitosti vymezení pohledávek a závazků (vč. časového rozlišení) vyjádřených v cizí měně vydala Národní účetní rada několik interpretací věnující se kurzovým rozdílům u těchto položek.

Časové rozlišení a kurzové přepočty

V případě, že položky "Výdaje příštích období" a "Příjmy příštích období" znějí na cizí měnu, jedná se o cizoměnový závazek/cizoměnovou pohledávku. Tyto položky poté podléhají přepočtu závěrkovým kurzem centrální banky (ČNB).

V případě, že položky "Výnosy příštích období" a "Náklady příštích období" jsou vyjádřené v cizí měně, nejedná se o cizoměnový závazek/cizoměnovou pohledávku. Tyto položky poté nepodléhají přepočtu závěrkovým kurzem centrální banky (ČNB).

Poznámka 1:

K časovému rozlišení v cizí měně vydala Národní účetní rada interpretaci NÚR I-37 Časové rozlišování a cizí měna, ve které je výše uvedený přístup zdůvodněn. Podobná pravidla jsou stanovena také v interpretaci NÚR I-43 Poskytnuté zálohy vedené v cizí měně.

Poskytnuté zálohy v cizí měně

Národní účetní rada vydala interpretaci I-43 Poskytnuté zálohy v cizí měně, která upravuje účtování všech poskytnutých záloh v cizí měně. Základní koncept celé směrnice spočívá v chápání, v jakém případě kurzové riziko v případě poskytnutých záloh vzniká. Řešením je že poskytnuté zálohy by se neměly při následném zachycení "překurzovávat" s výjimkou případů, kdy bude poskytnutá záloha vrácena v penězích.

Bod 7. a 8. I-43 Interpretace NÚR

7. V souvislosti s cizoměnovými transakcemi je účetní jednotka vystavena (otevřena) kurzovému (měnovému) riziku, pokud je účtování cizoměnové transakce spojeno s peněžní platbou v budoucnosti. Kurzové riziko se do