Input:

č. 77/1956 Sb. rozh. obč., Garance

č. 77/1956 Sb. rozh. obč.
Z peněžních náležitostí příslušníků ozbrojených sil podléhají exekuci na plat jen služné a výchovné, kdežto naturální náležitosti jsou z této exekuce vyloučeny vůbec (§§ 6, 9 zák. č. 88/1952 Sb. o materiálním zabezpečení příslušníků ozbrojených sil).
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 22. března 1956, Cz 84/56.)
Lidový soud v Plasích určil podle § 535 odst. 2 o. s. ř. částku dlužníkova platu podléhající exekuci ve výši 890 Kčs měsíčně. Učinil tak, když ze zprávy posádkové správy zjistil, že dlužník má vedle hrubého platu 900 Kčs měsíčně též naturální požitky ve výši 646,40 Kčs měsíčně a jiné pravidelné měsíční požitky 60 Kčs a že na dani ze mzdy je mu sráženo měsíčně 60,20 Kčs. Podle výpočtu lidového soudu činí tudíž hrubý plat dlužníkův 1606 Kčs měsíčně a čistý příjem po odečtení daně ze mzdy 1545,80 Kčs. K zabavitelné částce 890 Kčs dospěl pak lidový soud odečtením základní částky 240 Kčs podle § 1 odst. 1 nař. min. sprav, č. 180/1950 Sb. o exekuci na peněžité pohledávky a plat (§ 531 odst. 1 o. s. ř.) od čistého platu a vypočtením dvou třetin z výsledku, t. j. z částky 1344 Kčs (§ 531 odst. 2 a § 535 o. s. ř.).
Krajský soud v Plzni potvrdil uvedené usnesení s odůvodněním, že ani § 535 o. s. ř. ani nařízení min. sprav, č. 180/1950 Sb. neznají pro požitky vojenských osob výjimku, které se dlužník dovolává a podle níž nepřichází v úvahu pro zabavení u vojenských osob naturální požitky.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona podanou generálním prokurátorem, že usnesením krajského soudu v Plzni a lidového soudu v Plasích byl porušen zákon.
Odůvodnění:
Je správné, že jako plat lze zabavit bez ohledu na název a druh veškeré mzdy jak peněžité tak naturální z pracovního poměru. Plyne to z výslovných ustanovení §§ 529, 535