Input:

č. 59/1958 Sb. rozh. obč., Garance

č. 59/1958 Sb. rozh. obč.
Postúpenie pohľadávky na plat sa neruší povolením exekúcie na plat, keď postúpenie bolo založené skôr ako vymáhajúci veriteľ nadobudol záložného práva na plat.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 28. júna 1956, Cz 260/56.)
Ľudový súd v Nitre nariadil exekúciu na plat, ktorý dlžníčke prislúcha od Okresného národného výboru v Nitre.
Finančný odbor rady ONV v Nitre požiadal o rozhodnutie o tom, v prospech ktorého veriteľa má prevádzať zrážky, pretože dlžníčka má čistý plat 672,60 Kčs mesačne, má dvoch rodinných príslušníkov, takže zostáva 272,60 Kčs, z čoho jedna tretina ako zabaviteľ- ná je 90 Kčs. Pritom dlžníčka má vyzdvihnutú pôžičku u Štátnej sporiteľni v Nitre, na ktorú sa zaviazala splácať po 150 Kčs mesačne.
Ľudový súd v Nitre nato určil, že exekúcii pre vymáhanú pohľadávku podlieha mesačne suma 90 Kčs. Vypočítal zvýšenie základnej sumy tak, že pripočítal nie len 80 Kčs za dieťa, ktoré dlžníčka údajne živí, ale aj ďalších 80 Kčs z titulu, že dlžníčka živí svoju matku.
Toto uznesenie zostalo v právnej moci.
Najvyšší súd rozhodol na sťažnosť pre porušenie zákona podanú predsedom Najvyššieho súdu, že uvedeným