Input:

č. 49/1961 Sb. rozh. tr., Garance

č. 49/1961 Sb. rozh. tr.
K služobnému predpisu MNO "Konanie o náhradách za škody" ev. zn. Zákl.-3-3, ktorý vydal minister národnej obrany podľa § 11 zák. č. 88/1952 Zb. s účinnosťou od 1. 1. 1960.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu zo 7. apríla 1961 - Tzv 6/61)
Vojenský obvodový súd uznal obvineného voj. z. sl. vinným všeobecným ohrozením podľa § 192 ods. 1 a 2 písm. b) tr. zák., pretože 25. júna 1960 okolo 20.00 hod na umyvárni svojho útvaru počínal si pri praní obleku a zakúrení do pece tak neopatrne, použil pri zakúrení benzín, v dôsledku z pece vyšľahnutými plameňmi sa zapálil po podlahe rozliaty benzín a došlo k požiaru, ktorý zničil celý objekt a ohrozoval aj objekty ďalšie. Pri tomto požiari bola na materiáli spôsobená škoda vo výške 40 590,66 Kčs a na budove podľa odhadu asi 84 000 Kčs.
Pokiaľ ide o náhradu škody, bolo v zmysle § 244 ods. 2, 3 a 4 tr. por. s použitím § 258 obč. zák. rozhodné, že obvinený je povinný nahradiť poškodenému vojenskému útvaru z ním uplatňovanej škody čiastku 10 000 Kčs a to v mesačných splátkach po 200 Kčs, splatných vždy každého 15. v mesiaci, začínajúc mesiacom nasledujúcim po skončení vojenskej základnej služby. S prípadnými ďalšími nárokmi bol poškodený útvar odkázaný na konanie vo veciach občianskoprávnych. Ďalší poškodení boli so svojimi nárokmi na náhradu škody odkázaní na konanie vo veciach občianskoprávnych. Tento rozsudok sa stal právoplatným.
Najvyšší súd k sťažnosti pre porušenie zákona podanej predsedom Najvyššieho súdu uvedený rozsudok zrušil vo výroku podľa § 244 ods. 2, 3 a 4 tr. por., pokiaľ ním bolo s použitím § 258 obč. zák. rozhodnuté, že obvinený je povinný nahradiť poškodenému vojenskému útvaru z ním uplatňovanej škody čiastku 10 000 Kčs a to v mesačných splátkach po 200 Kčs, splatných vždy každého 15. v mesiaci, začínajúc mesiacom nasledujúcim po skončení vojenskej základnej služby, a podľa § 244 ods. 2, 3 a 4 tr. por. a čl. 51 písm. c) služobného predpisu MNO ev. zn. Zákl.-3-3 vyslovil, že obvinený je povinný nahradiť poškodenému vojenskému útvaru sumu 2400 Kčs v mesačných splátkach po 200 Kčs, splatných vždy každého pätnásteho v mesiaci, začínajúc prvým mesiacom nasledujúcim po skončení vojenskej základnej služby. So zbytkom svojho nároku poškodený vojenský útvar odkázal na konanie vo veciach občianskoprávnych.
Z odôvodnenia:
Predseda Najvyššieho súdu v sťažnosti pre porušenie zákona namieta, že obvinený spôsobil škodu z nedbanlivosti pri plnení služobných povinností a preto pri rozhodovaní o nahradení spôsobenej škody bol súd 1. stolice povinný stanoviť povinnosť obvineného v zmysle čl. 51 písm. c) predpisu Zákl.-3-3, teda podstatne menšou sumou než to v navrhnutom výroku určil. Preto predseda Najvyššieho súdu navrhol, aby Najvyšší súd rozhodol rozsudkom, že napadnutým rozsudkom vo výroku už uvedeným bol v neprospech obvineného porušený zákon v ustanovení § 244 ods. 2 tr. por. a čl. 51 písm. c) služobného predpisu MNO ev. zn. Zákl.-3-3 a aby ďalej postupoval podľa § 296 tr. por.
Zákon bol porušený.
Podľa § 244 ods. 2 tr. por., ak súd uzná obžalovaného vinným, prizná poškodenému nárok na náhradu škody voči obžalovanému, ak nárok a jeho výška sú výsledkami trestného pokračovania odôvodnené.