Input:

č. 4468/2023 Sb. NSS, Územní a stavební řízení: účastenství občanského sdružení zabývajícího se ochranou přírody a krajiny Garance

č. 4468/2023 Sb. NSS
Územní a stavební řízení: účastenství občanského sdružení zabývajícího se ochranou přírody a krajiny
k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
k § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
k čl. II bodu 10 zákona č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (v textu jen „novela“)
Pokud bylo řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, pravomocně skončeno rozhodnutím do 31. 12. 2017 a po 1. 1. 2018 bylo toto rozhodnutí zrušeno správním soudem, je třeba otázku účastenství občanského sdružení ve smyslu § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v dalším řízení posuzovat dle dosavadních právních předpisů na základě analogické aplikace čl. II bodu 10 zákona č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 3. 2023, čj. 9 As 193/2022-35)
Prejudikatura: č. 189/2004 Sb. NSS, č. 1349/2007 Sb. NSS, č. 1683/2008 Sb. NSS, č. 1907/2009 Sb. NSS, č. 1953/2009 Sb. NSS, č. 2021/2010 Sb. NSS, č. 2061/2010 Sb. NSS, č. 2393/2011 Sb. NSS, č. 2409/2011 Sb. NSS, č. 2838/2013 Sb. NSS, č. 3688/2018 Sb. NSS a č. 3696/2018 Sb. NSS; nálezy Ústavního soudu č. 63/1997 Sb., č. 424/2001 Sb., č. 174/2004 Sb. ÚS (sp. zn. I. ÚS 287/04), č. 191/2004 Sb. ÚS (sp. zn. I. ÚS 344/04), č. 18/2005 Sb. ÚS (sp. zn. IV. ÚS 178/04), č. 80/2005 Sb. ÚS (sp. zn. I. ÚS 574/03), č. 134/2005 Sb. ÚS (sp. zn. II. ÚS 444/03), č. 135/2005 Sb. ÚS (sp. zn. II. ÚS 37/04), č. 84/2007 Sb., č. 28/2007 Sb. ÚS. (sp. zn. IV. ÚS 356/04), č. 116/2008 Sb., č. 110/2009 Sb. ÚS (sp. zn. IV. ÚS 314/09), č. 111/2014 Sb. ÚS (sp. zn. I. ÚS 59/14) a č. 185/2015 Sb. ÚS (sp. zn. IV. ÚS 3572/14).
Věc: Ústecké šrouby, z. s., proti Krajskému úřadu Ústeckého kraje o stavební povolení, o kasační stížnosti žalobce.

Předmětem sporu byla otázka, zda má správní orgán po zrušujícím rozsudku krajského soudu v řízení postupovat dle právní úpravy účinné do 31. 12. 2017, nebo dle právní úpravy účinné od 1. 1. 2018. Novelou došlo s účinností k 1. 1. 2018 ke změně stavebního zákona a dalších souvisejících zákonů.
Magistrát města Ústí nad Labem rozhodnutím ze dne 6. 6. 2016 umístil stavbu rodinného domu a současně vydal stavební povolení k této stavbě. Proti tomuto rozhodnutí podal 8. 12. 2016 odvolání žalobce jako opomenutý účastník. Jeho odvolání bylo rozhodnutím žalovaného ze dne 27. 3. 2017 zamítnuto jako nepřípustné. Toto rozhodnutí nabylo právní moci 29. 3. 2017. Žalobce proti rozhodnutí žalovaného podal správní žalobu, na základě které Krajský soud v Ústí nad Labem rozsudkem ze dne 12. 10. 2020, čj. 15 A 125/2017-42, rozhodnutí žalovaného zrušil a vrátil mu věc k dalšímu řízení. Odvolání žalobce považoval za přípustné, protože žalobce měl postavení účastníka daného řízení. Proti rozsudku podal žalovaný kasační stížnost, kterou Nejvyšší správní soud rozsudkem ze dne 26. 8. 2022, čj. 3 As