Input:

č. 4371/2022 Sb. NSS, Řízení před soudem: pravomoc předsedy senátu uložit osobám přítomným v jednací síni povinnost použít ochranný prostředek dýchacích cest Garance

č. 4371/2022 Sb. NSS
Řízení před soudem: pravomoc předsedy senátu uložit osobám přítomným v jednací síni povinnost použít ochranný prostředek dýchacích cest
Soudy a soudci: nepřípustnost souběžného výkonu státní správy soudů a rozhodovací činnosti v téže věci
k čl. 82 odst. 1 a 3 a čl. 95 odst. 1 Ústavy
k § 117 občanského soudního řádu
k § 203 trestního řádu
k § 2 a § 49 odst. 4 soudního řádu správního
k § 121 odst. 5 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích; v textu jen „zákon o soudech a soudcích“)
I. Předseda senátu je oprávněn s ohledem na konkrétní okolnosti (velikost jednací síně, počet přítomných osob, přítomnost osob jevících příznaky onemocnění či naopak osob z rizikových skupin ohrožených onemocněním apod.) za účelem hladkého průběhu jednání a snížení nebezpečí šíření onemocnění COVID 19 vyvolaného virem SARS-CoV-2 uložit vlastním opatřením osobám v jednací síni po dobu jednání soudu povinnost použít ochranný prostředek dýchacích cest, a to i v případě, že zákon, podzákonné předpisy či opatření obecné povahy vydané na základě zákona stanoví výjimku z této povinnosti. Tato pravomoc je předsedovi senátu dána přímo procesními předpisy (§ 117 o. s. ř., § 203 trestního řádu, § 49 odst. 4 s. ř. s.). Přezkum opatření předsedy senátu však není v pravomoci soudů ve správním soudnictví (§ 2 s. ř. s.).
II. Soudce vykonávající rozhodovací činnost v konkrétní věci nesmí činit paralelně v téže věci či v souvislosti s ní jakékoliv úkony představující výkon státní správy soudů (§ 121 odst. 5 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů). Je nepřípustné a rozporné s čl. 82 odst. 1 a 3 a čl. 95 odst. 1 Ústavy, aby soudce při výkonu rozhodovací činnosti, byť pod rouškou pověření jednotlivým úkonem státní správy soudů, přijímal či vykonával instrukce, opatření nebo pokyny jakéhokoliv orgánu státní správy soudů týkající se postupu při projednávání věci.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 29. 9. 2021, čj. 43 A 9/2021-140) *)
Prejudikatura: č. 603/2005 Sb. NSS, č. 2981/2014 Sb. NSS a č. 3993/2020 Sb. NSS.
Věc: L. H. proti předsedovi Krajského soudu v Plzni o ochranu před nezákonným zásahem.

Žalobce se žalobou na ochranu před nezákonným zásahem podle § 82 s. ř. s. domáhal, aby soud uložil žalovanému (1.) nepokračovat v nezákonném zásahu vůči žalobci, který spočívá v aplikaci bodu II věty předposlední a věty poslední opatření žalovaného sp. zn. Spr 935/2020 a (2.) nepokračovat v nezákonném zásahu vůči žalobci, který spočívá v aplikaci bodu III písm. a) poslední věty, bodu III a bodu VII opatření žalovaného sp. zn. Spr 2685/2020. Dále se žalobce domáhal toho, aby soud určil, že (3.) pokyn pověřeného člena senátu při jednání dne 15. 9. 2020 k nasazení ochrany úst a nosu u žalobce byl nezákonný, že (4.) pokyn předsedy senátu při jednání dne 6. 10. 2020 k nasazení ochrany úst a nosu u žalobce byl nezákonný a že (5.) pokyn předsedy senátu při veřejném zasedání dne 14. 10. 2020 k překrytí