Input:

č. 4301/2022 Sb. NSS; Provoz na pozemních komunikacích: způsobilý podklad pro zápis bodů do bodového hodnocení řidiče Garance

č. 4301/2022 Sb. NSS
Provoz na pozemních komunikacích: způsobilý podklad pro zápis bodů do bodového hodnocení řidiče
k § 123b zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákonů č. 411/2005 Sb., č. 274/2008 Sb., č. 480/2008 Sb., č. 193/2012 Sb. a č. 183/2017 Sb. (v textu jen „zákon o silničním provozu“)
Správní orgány nejsou oprávněny zpochybnit trestní příkaz vydaný českým trestním soudem z důvodu tvrzené chybné aplikace rozhodných právních předpisů a nepřihlížet k němu jako ke způsobilému podkladu dle § 123b zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, při zápisu bodů do bodového hodnocení řidiče či následně v rámci řízení o námitkách proti zápisu bodů.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 1. 2022, čj. 9 As 189/2021-24)
Prejudikatura: č. 2145/2010 Sb. NSS, č. 2837/2013 Sb. NSS a č. 3656/2018 Sb. NSS; č. 47/2011 Sb. NS.
Věc: Š. F. proti Ministerstvu dopravy o provedení záznamu bodů v bodovém hodnocení řidiče, o kasační stížnosti žalovaného.

Žalovaný rozhodnutím ze dne 23. 5. 2019 zamítl odvolání žalobce a potvrdil rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy, odboru dopravněsprávních činností (dále jen „správní orgán I. stupně“) ze dne 31. 5. 2017. Daným rozhodnutím správní orgán I. stupně zamítl žalobcovy námitky a potvrdil provedený záznam dvanácti bodů v bodovém hodnocení řidiče ke dni 18. 7. 2009.
Žalobce podal proti rozhodnutí žalovaného žalobu k Městskému soudu v Praze, který napadené rozhodnutí rozsudkem ze dne 5. 8. 2021, čj. 10 A 98/2019-40, zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení. Ze správního spisu zjistil, že záznam sedmi z celkových dvanácti bodů byl žalobci zapsán na základě trestního příkazu Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 16. 6. 2009 (dále jen „trestní příkaz“), kterým byl uznán vinným za trestný čin ublížení na zdraví dle § 224 odst. 1 a 2 zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákona, ve znění účinném do 31. 12. 2009. Daný trestný čin žalobce spáchal podle trestního příkazu tím, že dne 8. 4. 2008 řídil osobní automobil ve Slovenské republice v obci Varín a v důsledku nepřiměřené rychlosti nedokázal bezpečně zabrzdit před kolonou motorových vozidel, vybočil do protisměru, kde se střetl s protijedoucím osobním motorovým vozidlem, čímž porušil zákon o silničním provozu, přičemž v důsledku střetu utrpěly dvě osoby zranění mající charakter těžké újmy na zdraví, dvě osoby utrpěly zranění mající charakter ublížení na zdraví a jedna osoba byla lehce poraněna.
Ačkoliv městský soud souhlasil s obecným východiskem, že správní orgán rozhodující v řízení o námitkách proti provedení záznamu bodů v registru nepřezkoumává správnost a zákonnost aktů orgánů veřejné moci, na jejichž základě byl záznam proveden, neznamená to, že správní orgány nejsou oprávněny hodnotit kvalitu, resp. formální náležitosti, podkladových rozhodnutí k zaznamenaným bodům. Dle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 6. 2018, čj. 10 As 141/2018-40, platí, že se správní orgány mohou námitkami o formálních nedostatcích pokutových bloků zabývat do té míry, v jaké mohou