Input:

č. 40/1957 Sb. rozh. tr., Garance

č. 40/1957 Sb. rozh. tr.
Súd môže vec postúpiť orgánu národného výboru (alebo inému oprávnenému orgánu) aj vtedy, ak obžaloba bola podaná pre trestný čin, avšak súd má zato, že zažalovaný skutok je iba priestupkom, za ktorý je postačujúci trest, aký môže uložiť orgán národného výboru (alebo iný oprávnený orgán).
(Rozhodnutie Krajského súdu v Žiline z 21. februára 1957, To 85/57.)
Okresný prokurátor podal na obvineného obžalobu pre trestný čin nesplnenia záväzku podľa § 136 tr. zák., lebo obvinený bez zakálacíeho povolenia zaklal ošípanú vo váhe 100 kg, ktorú predtým neprihlásil do evidencie hospodárskych zvierat a neodovzdal na verejné zásobovanie patričné množstvo masti zo zabitej ošípanej.
Ľudový súd v Žiline na neverejnom zasadaní pri predbežnom pre jednaní obžaloby vec podľa § 199 ods. 2 tr. por. so zreteľom na § 194 tr. por. postúpil na prejednanie trestnej komisii Okresného národného výboru v Žiline. Ľudový súd poukázal na to, že obvinený je robotníkom, nemá žiadny záväzok plniť dodávky poľnohospodárskych produktov a preto zažalované konanie nebolo by možno posúdiť ako trestný čin (podľa § 136 tr. zák.), ale len ako priestupok proti ochrane výroby živočíšnej podľa § 56 tr. zák. spr.
Krajský súd zamietol sťažnosť okresného prokurátora.
Z odôvodnenia:
Okresný prokurátor namieta, že ľudový súd nebol oprávnený postúpiť vec orgánu národného výboru, keďže obvinený nebol žalovaný iba pre priestupok, ale pre trestný čin.
Krajský súd nezhľadal sťažnosť za dôvodnú.
Záver ľudového súdu, že obvinený sa mohol dopustiť zažalovaným skutkom iba priestupku proti ochrane živočíšnej výroby podľa § 56 tr. zák. spr. (poprípade – vzhľadom na nedodanú masť zo zabitej ošípanej – v súbehu s priestupkom v odbore výživy a zásobovanie podľa § 88 ods. 1 tr. zák. spr.), je správny a v súlade s doterajšou praxou (viď č. 3/55 zb. rozh. tr.).
Pri uvážení okolností rozhodných pre výmeru trestu, osobných pomerov obvineného, miery jeho zavinenia, výnimočnosti prestúpenia zákona zo strany obvineného, ako sú patrné z vykonaného vyšetrovania, možno súhlasiť tiež s názorom ľudového súdu, že na tento skutok bude dostatočný trest, ktorý môže uložiť orgán národného výboru podľa § 2 zák. č. 102/1953 Zb.
Púha skutočnosť, že obžaloba posúdila skutok obvineného ako trestný čin, hoci ako ľudový súd tak aj krajský súd došli k záveru, že tento skutok môže byť iba priestupkom, nemôže byť prekážkou, aby súd postúpil vec