Input:

č. 30/1961 Sb. rozh. tr., Garance

č. 30/1961 Sb. rozh. tr.
Ústřední výbor Komunistické strany Československa projednal na zasedání konaném ve dnech 12.-15. dubna 1961 zabezpečení dalšího rozvoje železniční dopravy. Na zasedání byl proveden rozbor všech nejdůležitějších otázek železniční dopravy a stanoveny konkrétní úkoly k zajištění plynulé, rychlé, bezpečné a hospodárné přepravy v souladu s požadavky rozvoje národního hospodářství.
ÚV KSČ vyslovil vážné znepokojení nad současným stavem bezpečnosti železniční dopravy a konstatuje zejména:
Do rukou železničářů se svěřují denně statisíce našich občanů a obrovské hodnoty vytvořené našimi pracujícími. Sebemenší porušení pravidel železničního provozu třeba jednotlivci má dalekosáhlé následky. Základní podmínkou pro zvýšení bezpečnosti provozu je naprostá kázeň a disciplína, která se musí stát osobní záležitostí a věcí cti každého jednotlivého železničáře.
Nezbytná vysoká odpovědnost železničářů při vykonávání jejich povinností a vzájemná závislost pracovníků na železnici musí vést k prohlubování a upevňování vzájemných soudružských vztahů, vzájemné výchově a kontrole, k soustavné starostlivosti a k dosažení nejvyššího stupně uvědomělé kázně a disciplíny. K tomu je nutno:
Organizovat a rozvíjet všechny formy účinné výchovné práce a rozšiřovat iniciativu pracujících, jako je nutí "každý kontrolorem na svém pracovišti", soutěž za beznehodovou práci výkonných jednotek, kolektivů i jednotlivců. Ve výchově uvědomělé soudružské kázně a disciplíny mají především pomáhat členové kolektivů, které jsou držiteli nebo soutěží o titul brigáda socialistické práce.
Pravidelně vyhodnocovat a popularizovat výsledky činnosti vzorných výkonných jednotek, které pracují bez nehod a zmetků.
Příkladem ostatním pracovníkům jak v kázni a disciplíně, tak v plnění svých povinností i v osobním životě musí být vedoucí pracovníci, kteří řídí a odpovídají za železniční provoz.
Ke včasnému odhalování nedostatků při zvyšování bezpečnosti dopravy, k upevňování kázně a disciplíny zkvalitnit kontrolní aparát všech stupňů a zvýšit jeho odpovědnost.
Zjednodušit a zlepšit dopravní předpisy a vydat nový disciplinární a turnusový řád a nepřipouštět časté změny těchto základních dokumentů.
Dosažení vysoké úrovně kázně a disciplíny má zvláštní význam v osobní dopravě, kde je nutno zajistit naprostou bezpečnost a pravidelnost a vysokou úroveň kultury cestování.
Splnění úkolů uvedených v usnesení KSČ vyžaduje, aby i orgány činné v trestním řízení přispívaly svými výchovnými prostředky i rozhodným a přísným postihem všech neodpovědných pracovníků, pokud zaviní železniční katastrofy, které mají zpravidla za následek tragické následky jak na životech občanů, tak na majetku v socialistickém vlastnictví.
Krajský soud v Hradci Králové jako soud I. stolice projednal ve dnech 8. až 11. února 1961 v hlavním líčení věc Miloslava P., Antonína S., Josefa H., Václava R. a Jaroslava K., žalovaných dopravním prokurátorem pro trestný čin obecného ohrožení podle 192 odst. 1, 2 tr. zák. a další trestné činy a rozhodl takto:
Obžalovaní:
1. Miloslav P., nar. 26. ledna 1928 v Bílé Třemešné, strojvedoucí ČSD,
2. Antonín S., nar. 14. října 1908 v Čánce, vlakvedoucí ČSD,
3. Václav R., nar. 13. dubna