Input:

č. 24/1961 Sb. rozh., Garance

č. 24/1961 Sb. rozh.
Ustanovení bytového zákona se nevztahují na domovy důchodců, tedy na budovy ústavů sociální péče. Bydlení v domově důchodců je upraveno směrnicemi SÚSZ ze dne 4. července 1955 pro organizaci, řízení a správu domovů důchodců. K ukončení zaopatření v domově důchodců se nevyžaduje opatření samostatného nájemního bytu, nýbrž stačí dostatečné zajištění ubytování, jímž je rozumět i umístění v jiném domově důchodců.
(Rozhodnutí krajského soudu v Ostravě ze dne 22. listopadu 1960, 9 Co 459/60.)
Okresní soud v Ostravě povolil vymáhajícímu věřiteli podle rozsudku lidového soudu v Ostravě, jímž bylo vyhověno žalobě o vyklizení bytu, exekuci vyklizením bytu obývaného povinným v domově důchodců v Ostravě a současně nařídil též výkon exekuce.
Krajský soud v Ostravě rozhodnutí soudu první stolice potvrdil.
Odůvodnění:
Povolení exekuce opírá se o rozsudek, který je pravomocný a vykonatelný a tvoří proto exekuční titul, na podkladě kterého prvý soud právem a v souladu s předpisy o povolování exekuce exekuci povolil.
V daném případě nejde o byt, který byl užíván na podkladě nájemního práva a proto nepřicházejí v úvahu ustanovení občanského soudního řádu o chráněných nájmech, tedy zejména ani ustanovení § 384 o. s. ř.
Ve směru nařízení výkonu exekuce ustanovuje § 556 o. s. ř., že soud vykoná exekuci vyklizením bytu, jen prokáže-li vymáhající věřitel potvrzením výkonného orgánu místního národního výboru, že pro povinnou stranu je právoplatně zajištěn náhradní byt, a že jestliže by podle předpisů o hospodaření s byty mohl výkonný orgán místního národního výboru poskytnout náhradní ubytování, že stačí prokáže-li vymáhající věřitel potvrzením výkonného orgánu místního národního výboru, že náhradní ubytování je zajištěno; není-li výkonný orgán místního národního výboru povinen přidělit byt ani poskytnout náhradní ubytování, není ani pro výkon exekuce podle exekučního titulu zapotřebí průkazu o zajištění náhradního bytu nebo