Input:

č. 23/1966 Sb. rozh., Garance

č. 23/1966 Sb. rozh.
K otázke prevodu ideálneho podielu pozemku, ktorý má charakter poľnohospodárskeho pozemku.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu zo dňa 18. decembra 1965,, 4 Cz 149/65.)
Predmetom kúpnej zmluvy je tretinový podiel z nehnuteľností, zapísaných na predávajúceho vo vložke č. 319 pozemkovej knihy kat. územia N., parcela č. 238 a č. 239, predstavujúcich dom čp. 33 s dvorom a záhradou. Ujednaná kupná cena činí 10 000 Kčs.
Podľa výpisu z pozemkovej knihy je parcela č. 238, tj. dom s dvorom o výmere 6 árov 73 m2 a parcela č. 239, tj. dom o výmere 37 árov a 37 m2 v spoluvlastníctve M. P. rod. B., J. B. (predávajúceho) a M. B. rovným dielom, tedy po jednej tretine. Podľa obsahu dedičského spisu Štátneho notárstva v Trebišove spoluvlastník M. B. zomrel a dedičmi sa stali jeho deti a manželka.
Štátne notárstvo v Trebišove so sídlom v Sečovciach hore uvedenú zmluvu registrovalo.
Najvyšší súd rozhodol k sťažnosti pre porušenie zákona, že týmto rozhodnutím bol porušený zákon, a toto rozhodnutie zrušil.
Z odôvodnenia:
Podľa § 63 not. poriadku štátne notárstvo preskúma, či je zmluva, ktorá bola predložená k registrácii, platná, najmä či sa svojím obsahom nepriečí zákonu alebo ho neobchádza, alebo inak neodporuje záujmom spoločnosti.
Štátne notárstvo sa nezaoberalo skutočnosťou, že predmetom kúpnej zmluvy je jednak dom, jednak dvor a záhrada.