Input:

č. 23/1965 Sb. rozh. tr., Garance

č. 23/1965 Sb. rozh. tr.
K vzájomnému vzťahu trestných činov podľa § 132 ods. 1 písm. c) a § 138 tr. zák. v prípade získavania neoprávnených dávok, alebo iných výhod, plynúcich zo sociálneho zabezpečenia.
(Rozsudok Najvyššieho súdu z 21. januára 1965 - 8 Tz 124/64.)
Rozsudkom okresného súdu v Leviciach sp. zn. 1 T 108/63 zo 14. februára 1964 bol obvinený K. Š. uznaný vinným trestným činom machinácií proti sociálnemu zabezpečeniu a nemocenskému poisteniu podľa § 138 tr. zák. a odsúdený za to podľa toho istého zákonného ustanovenia na trest odňatia slobody v trvaní jedného roka podmienečne so skušobnou dobou na 3 roky.
K sťažnosti pre porušenie zákona bol tento rozsudok v celom rozsahu zrušený a okresnému súdu v Leviciach bolo prikázané, aby vec znovu prejednal a rozhodol.
Z odôvodnenia:
Rozsudkom zo 14. februára 1964 bol obvinený K. Š. uznaný vinným trestným činom machinácie proti sociálnemu zabezpečeniu a nemocenskému poisteniu podľa § 138 tr. zák. na tom skutkovom základe, že ako zamestnanec n. p. v Leviciach od roku 1957 do marca 1963 neoprávnene poberal rodinné prídavky na 4 deti, a to v plnej výške napriek tomu, že spoločne so svojou manželkou obhospodarovali viac ako 50 árov poľnohospodárskej pôdy. Z tohoto dôvodu mal nárok iba na znížené rodinné prídavky. Uplatnenie plných rodinných prídavkov previedol tak, že si vyžiadal od MNV nepravdivé potvrdenie o obhospodarovaní menej ako 50 árov pôdy. Následkom toho mu podnik likvidoval rodinné prídavky v plnej výške. Takto za spomenuté obdobie bola poškodená KOR - odbor nemocenského poistenia v Bratislave asi o 22 722,- Kčs.
K vzájomnému vzťahu trestných činov podľa § 132 ods. 1 písm. c) a § 138 tr. zák. treba uviesť toto:
Podľa § 138 tr. zák. možno v tomto ustanovení uvedené znaky konania posúdiť ako trestný čin machinácií proti sociálnemu zabezpečeniu a nemocenskému poisteniu iba vtedy, ak neide o čin prísnejšie trestný. Ustanovenie § 138 tr. zák. je teda k § 132 ods. 1 písm. c) tr. zák. predpisom subsidiárnym. Získavanie neoprávnených dávok, alebo iných výhod plynúcich zo sociálneho zabezpečenia alebo z nemocenského poistenia poškodením na zdraví, falšovaním listiny, uvedením nepravdivej okolnosti alebo použitím iného úskoku je činom trestným podľa § 132 ods. 1 písm. c) tr. zák., ak týmito prostriedkami páchateľ rozkráda majetok v socialistickom vlastníctve tým, že na škodu takéhoto majetku seba alebo iného obohatí a to uvedením niekoho do omylu, alebo