Input:

č. 2/1964 Sb. rozh., Garance

č. 2/1964 Sb. rozh.
Stane-li se pracovník, který je k jednotnému zemědělskému družstvu v pracovním poměru zaměstnaneckému (čl. 16 odst. 2, 3 vzorových stanov), členem tohoto družstva, zaniká pracovní poměr zaměstnanecký a vzniká v JZD, a to dnem, kdy se konala členská schůze, na níž bylo rozhodnuto o přijetí přihlášky uchazeče o členství.
(Rozhodnutí krajského soudu v Ostravě z 17. července 1963, 12 Co 265/63).
Podle písemné dohody ze dne 1. 4. 1961, uzavřené mezi odborem zemědělství Okresního národního výboru, žalovaným jednotným zemědělským družstvem a žalobcem, přešel žalobce na základě výzvy Komunistické strany Československa a vlády republiky do žalovaného JZD v rámci kádrového posílení JZD. V dohodě bylo stanoveno, že žalobce se zavazuje, že do 14 dnů ode dne podepsání této dohody podá přihlášku k přijetí do zaměstnání v žalovaném JZD na dobu od 1. 4. 1961 do 31. 3. 1963". Za slovy " podá přihlášku k přijetí" předtištěný text "za člena družstva" byl přeškrtnut a nahrazen strojem vepsaným textem: "do zaměstnání v družstvu atd.", jak bylo citováno.
Přesto však žalobce podal poté členskou přihlášku, datovanou dnem 12. 5. 1961, jíž se přihlásil za člena žalovaného JZD. Jeho přihláška byla přijata členskou schůzí žalovaného družstva dne 26. května 1961.
Žalobce, vycházeje z toho, že jeho pracovní poměr zaměstnanecký k žalovanému družstvu, založený dohodou ze dne 1. 4. 1961, trval ve smyslu dohody do 31. 3. 1963, žádal žalobou podanou u okresního soudu v Novém Jičíně, aby bylo rozhodnuto, že žalované družstvo je povinno rozvázat se žalobcem pracovní poměr k 31. 3. 1963, popř. že tento pracovní poměr dnem 31. 3. 1963 skončil.
Okresní soud v Novém Jičíně žalobu zamítl.
Krajský soud v Ostravě rozhodnutí soudu prvního stupně potvrdil.
Odůvodnění:
Ze skutečnosti, že dne 1. 4. 1961 došlo ke vzniku platného pracovního poměru zaměstnaneckého a dne 26. 5. 1961 k platnému vzniku členství, vyvozuje žalobce, že od 26. 5. 1961 trval současně pracovní poměr zaměstnanecký i členský poměr k žalovanému JZD a že proto vzhledem k tomu, že pracovní poměr zaměstnanecký byl sjednán na určitý čas - došlo k zániku tohoto pracovního poměru a tím i k zániku členství uplynutím doby, na níž byl sjednán pracovní poměr zaměstnanecký. Toto stanovisko však není správné.
Je pojmově vyloučeno, aby určitý pracovník byl k témuž JZD současně v pracovním poměru zaměstnaneckém a v členském poměru. Jde tu o dva různé druhy pracovních vztahů, které jsou upraveny - zejména pokud jde o jejich vznik a zánik - odchylnými právními předpisy.
Pracovní vztah mezi JZD a členem nevzniká na základě pracovní smlouvy, nýbrž na základě členství. Nabýváním členství vznikají současně práva a závazky pracovní povahy v jejich nerozlučném spojení s majetkovými vztahy a se vztahy, týkajícími se správy družstevních záležitostí (čl. 10 VS). členský vztah není pracovním poměrem zaměstnaneckým; člen JZD není jeho zaměstnancem a JZD není zaměstnavatelem členů; člen je družstevníkem, který pracuje ve společném družstevním hospodářství - je spoluhospodářem v JZD. Jde tu o zemědělskodružstevněprávní vztah, který se odlišuje od vztahů upravených v ostatních odvětvích práva tím, že družstevníci poskytují pracovní výkon