Input:

98/1964 Sb., Zákon o dani z motorových vozidel, platné do 31.3.1974 Archiv

č. 98/1964 Sb., Zákon o dani z motorových vozidel, platné do 31.3.1974
ZÁKON
ze dne 5. června 1964
o dani z motorových vozidel
Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
§ 1
(1)  Dani z motorových vozidel podléhají silniční motorová vozidla (dále jen „motorová vozidla”).
(2)  Dani nepodléhají motorová vozidla státních organizacím, motorová vozidla s motorem obsahu válců nepřesahujícím 50 ccm, jakož i nákladní a jiná užitková motorová vozidla poháněná dieselovým motorem.
§ 2
Poplatníkem daně je osoba, která je zapsána jako držitel motorového vozidla v technickém průkazu motorového vozidla nebo v obdobném průkazu vyžadovaném pro motorová vozidla v cizině.
§ 3
Od daně jsou osvobozena
1.  nákladní a jiná užitková motorová vozidla jednotných zemědělských družstev a jejich společných podniků, nákladní a jiná užitková motorová vozidla melioračních družstev, jakož i motorová vozidla výrobních a spotřebních družstev,
2.  motorová vozidla
a)  diplomatických misí a konzulárních úřadů cizích států,
b)  členů diplomatických misí a konzulárních úřadů, jestliže nejsou československými občany a je-li zaručena vzájemnost,
c)  mezinárodních organizací a institucí, jakož i jejich členů a zaměstnanců, přísluší-li jim podle mezinárodního práva, zvláště podle mezinárodních smluv sjednaných Československou socialistickou republikou, diplomatické výsady a imunity a nejde-li o československé občany,
3.  motorová vozidla, která nemají trvalé stanoviště v Československé socialistické republice; tato vozidla jsou však osvobozena jen v takovém rozsahu, v jakém přiznává stát, v němž mají své trvalé stanoviště, obdobné osvobození československým motorovým vozidlům.
§ 4
(1)  Sazba daně činí ročně
a)  z motocyklů a jiných motorových vozidel s motocyklovým motorem (včetně

motorových tříkolek) s obsahem válců
nad 50 ccm do 160 ccm včetně 150 Kčs
nad 160 ccm do 180 ccm včetně 250 Kčs
nad 180 ccm do 260 ccm včetně 300 Kčs
nad 260 ccm 400 Kčs
b)  z automobilů s obsahem válců

do 800 ccm včetně 700 Kčs
nad 800 ccm do 1250 ccm včetně 900 Kčs
nad 1250 ccm do 2000 ccm včetně 1300 Kčs
nad 2000 ccm 1600 Kčs
(2)  Sazba daně z osobních automobilů s obsahem válců nad 800 ccm vyrobených před 1. lednem 1952 činí 900 Kčs ročně bez zřetele k obsahu válců.
(3)  Daň se přiměřeně zvýší, nejvýše však na pětinásobek sazeb stanovených v odstavci 1, z motorových vozidel, která mají trvalé stanoviště v Československé socialistické republice a jsou používána
a)  k výkonu činnosti nestátních socialistických organizací nebo jiných než socialistických organizací,
b)  k provozování výdělečné činnosti.
§ 5
(1)  Daňová povinnost vzniká přidělením státní poznávací značky a trvá, pokud ji má vozidlo přidělenu; u motorových vozidel, jimž byla přidělena státní poznávací značka před 1. červencem 1964, vzniká daňová povinnost dnem 1. července 1964.
(2)  Všichni poplatníci jsou povinni oznámit příslušnému okresnímu národnímu výboru vznik a zánik daňové povinnosti, jakož i všechny změny, které mají vliv na stanovení a vybrání daně.
§ 6
Daň z motorových vozidel spravuje okresní národní výbor, v jehož obvodu je motorové vozidlo přihlášeno v