Input:

95/1961 Sb., Vyhláška ministerstva paliv a energetiky o podmínkách odborné způsobilosti pro provádění a řízení montáže a údržby elektrických zařízení, hromosvodů a antén, platné do 31.12.1978 Archiv

č. 95/1961 Sb., Vyhláška ministerstva paliv a energetiky o podmínkách odborné způsobilosti pro provádění a řízení montáže a údržby elektrických zařízení, hromosvodů a antén, platné do 31.12.1978
VYHLÁŠKA
ministerstva paliv a energetiky
ze dne 26. srpna 1961
o podmínkách odborné způsobilosti pro provádění a řízení montáže a údržby elektrických zařízení, hromosvodů a antén
Ministerstvo paliv a energetiky stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady a orgány podle § 10 vládního nařízení č. 53/1952 Sb., o zajištění bezpečnosti a hospodárnosti provozu některých technických zařízení:
Všeobecná ustanovení
§ 1
Účel úpravy
Neodborné provádění montáže nebo údržby elektrických zařízení, hromosvodů a antén způsobuje škody na lidském zdraví a na lidských životech, jakož i na národním i osobním majetku. Je proto třeba zabezpečit, aby k provádění a řízení těchto prací byly určovány jen osoby s odbornou způsobilostí, zajišťující provádění prací podle státních technických norem a bezpečnostních předpisů.
§ 2
Rozsah platnosti
Tato vyhláška se vztahuje na montáž a údržbu silnoproudých elektrických zařízení malého a nízkého napětí (mn a nn), vysokého napětí (vn) a velmi vysokého napětí (vvn), jakož i na montáž a údržbu hromosvodů a venkovních rozhlasových a televizních antén (dále jen „elektrická zařízení”).
Podmínky provádění a řízení montážních a udržovacích prací
§ 3
(1)  Montáž a údržbu elektrických zařízení smějí samostatně provádět a řídit v rozsahu a za podmínek uvedených v §§ 6 až 18 jen osoby s předepsanou odbornou způsobilostí, které dovršily 18. rok věku a mají tělesné a duševní vlastnosti, kterých vyžaduje nebezpečnost zařízení, na němž pracují. Samostatným prováděním montáže a údržby elektrických zařízení se rozumí také provádění těchto prací pouze na základě rámcových pokynů osoby řídící práce.
(2)  Osoby, které samostatně provádějí montáž a údržbu elektrických zařízení a nepodléhají přitom v organizaci, v níž jsou zaměstnány, dalšímu odbornému řízení a kontrole při práci na elektrických zařízeních (např. samostatní údržbáři v nevýrobních organizacích apod.) musí mít alespoň odbornou způsobilost potřebnou k řízení dílčích montážních nebo údržbových prací podle §§ 10 až 13 a musí svou odbornou způsobilost osvědčit úspěšným složením zkoušky podle §§ 21 až 26.
(3)  Osoby, které ještě nezískaly praxi požadovanou podle §§ 6 až 9, mohou provádět montáž a údržbu elektrických zařízení jen podle podrobných pracovních pokynů osob, které mají alespoň základní odbornou způsobilost pro samostatné provádění montážních a udržovacích prací na těchto zařízeních.
(4)  Učni a ostatní osoby, které jsou ve výcviku, mohou provádět montáž a údržbu elektrických zařízení jen v rozsahu odpovídajícím stupni jejich výcviku a jen pod dohledem osob, které mají alespoň základní odbornou způsobilost pro samostatné provádění montážních a udržovacích prací na těchto zařízeních.
§ 4
(1)  Organizace, které provádějí svými zaměstnanci montážní nebo udržovací práce na vlastních elektrických zařízeních, smějí k provádění a