Input:

č. 90/1957 Sb. rozh. obč., Garance

č. 90/1957 Sb. rozh. obč.
Rodič dítěte, který zmeškal lhůtu k popření otcovství podle § 48, příp. § 51 zák. o právu rod., nemůže podle § 123 o. s. ř. navrhnout zajištění důkazu dříve, než generální prokurátor podal podle § 280 odst. 2 o. s. ř. žalobu o popření otcovství.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 26. února 1957, Cz 16/57.)
U lidového soudu v Bílovci podal Vítězslav N. návrh, aby bylo provedeno zajištění důkazu krevní zkouškou jeho manželky Vlasty N., jeho syna nezletilého Michala N. a Václava B. Svůj návrh odůvodnil tím, že s Vlastou N. uzavřel manželství dne 26. února 1953, že se jí narodil syn Michal dne 15. října 1953, za jehož otce se nepovažuje. Vlasta N. udržovala a dosud udržuje známost s Václavem B. K pohlavnímu styku navrhovatele s odpůrkyní došlo prý až po té, kdy tato již byla v jiném stavu ze styku s jiným mužem. Navrhovatel má podezření, že nezletilý Michal N. pochází ze styku jeho manželky s Václavem B. Vzhledem k tomu, že zákonná lhůta k popření otcovství již uplynula, zbývá jediná možnost, totiž požádat generálního prokurátora o podání žaloby na f/opření otcovství podle § 280 odst. 2 o. s. ř. K tomu je prý ale nutno opatřit rozbor krevních skupin všech zúčastněných osob.
Lidový soud v Bílovci nařídil zajištění důkazu provedením rozboru krve navrhovatele Vítězslava N., odpůrců Vlasty N. a nezl. Michala N. a posléze Václava B. Dále .uložil navrhovateli nahradit odpůrkyni náklady řízení. V odůvodnění poukázal soud na ustanovení § 123 o. s. ř., jakož i na ustanovení § 275 odst. 1 o. s. ř. s tím, že není vyloučeno, že by žalobu o popření otcovství podal generální prokurátor, kdyby se spolehlivě zjistilo, ,že otcem nezl. Michala N. není manžel matky a že otcovství k dítěti není vyloučeno u Václava B. Rozhodnutí lidového soudu nabylo právní moci.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona podané předsedou nejvyššího soudu, že uvédeným usnesením lidového soudu v Bílovci byl porušen zákon.
Odůvodnění:
Podle § 123 o. s. ř. lze zajistit důkaz buď ještě před zahájením