Input:

R 9/1967; Registrace smlouvy Garance

č. 9/1967 Sb. rozh.
Zmluvu, ktorá je predložená k registrácii je tťeba, pokiaľ ide o podstatné náležitosti, ktoré sú predmetom prieskumnej činnosti štátneho notárstva, chápať ako celok. Je vylúčené, aby štátne notárstvo zmluvu čiastočne registrovalo a čiastočne registrovať odmietlo.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 29. júna 1966, 4 Cz 43/66.)
Štátnemu notárstvu v Bratislave-vidiek bola predložená k registrácii kúpna zmluva, ktorou M. K. predáva manželom R. nehnuteľnosti zapísané vo vl. č. 2876 a vo vl. č. 2881 poz. knihy pre kat. úz. M. v celosti na jej meno a to za kupnú cenu 20 000 Kčs a súčasne si vymieňuje voči kupujúcim právo doživotného zaopatrenia a právo doživotného bývania v polovici rodinného domku, ktorý je predmetom zmluvy. V zmluve je ďalej uvedené, že účastníci sú oprávnení písomným oznámením od kúpnej zmluvy v celom rozsahu odstúpiť, ak bola odmietnutá registrácia niektorej časti spísanej zmluvy.
Štátne notárstvo zistilo z výpisu z poz. knihy, že predávajúca je výlučnou vlastníčkou nehnuteľnosti vo vl. č. 2876 kat. úzm. M. - domu s dvorom a záhradou, že však nehnuteľnost vo vl. č. 2881 parc. č. 6871/28 kat. úzm. M. vlastní predávajúca len v podiele 4/44.
Štátne notárstvo v Bratislave-vidiek rozhodnutím z 15. 10. 1964 registrovalo predloženú kupnú zmluvu z výnimkou jej časti, ktorou sa prevádza nehnuteľnosť - parc. č. 6871/28 a ohľadne nej rozhodlo samostatným rozhodnutím, že registráciu zmluvy v časti týkajúcej sa tejto nehnuteľnosti odmieta. Toto rozhodnutie odôvodnilo štátne notárstvo tým, že podľa textu zmluvy predáva predávajúca celú parcelu č. 6871/28, v skutočnosti však jej patrí vlastníckym právom iba 4/44 tejto nehnuteľnosti.
Najvyšší súd rozhodol o sťažnosti pre porušenie zákona podanej predsedom Najvyššieho súdu, že uvedeným rozhodnutím Štátneho notárstva v Bratislave-vidiek, ktoré nadobudlo právoplatnosť a ktorým bola predložená zmluva čiastočne registrovaná, bol porušený zákon a toto rozhodnutie zrušil.
Z odôvodnenia:
Podľa § 4 odst. 1 not. poriadku dbá štátne notárstvo na predchádzanie sporom a podľa § 63 not. poriadku skúma, či zmluva zahlasená k registrácii neodporuje záujmom spoločnosti.
Štátne notárstvo má ďalej podľa § 64 nor. por., ak zistí v zmluve nedostatky, vyzvať účastníkov, aby tieto nedostatky odstránili v primeranej lehote.

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací