Input:

R 89/1957; Garance

č. 89/1957 Sb. rozh. obÄŤ.
Žaloba o popření otcovství podle § 46 zák. o právu rod. není opožděná, i když k příslušnému soudu došla po lhůtě § 46 zák. o právu rod., jestliže v této lhůtě byla u soudu sepsána.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 16. února 1957, Cz 1/57.)
U lidového soudu v Karl. Varech byla dne 28. července 1954 sepsána se žalobcem, který se nacházel ve vězeňském ústavě, žaloba o popření otcovství žalobce k nezl. Evě N. Žaloba byla postoupena lidovému soudu v Novém Boru jako příslušnému podle bydliště žalovaných. Tam došla dne 31. července 1954.
Lidový soud v Novém Boru zamítl tuto žalobu s odůvodněním, že je podána opožděně, t. j. po uplynutí 6 měsíců ode dne, kdy žalobce otcovství uznal.
Nejvyšší soud rozhodl na stížnost pro porušení zákona podanou generálním prokurátorem, že uvedeným rozsudkem lidového soudu v Novém Boru byl porušen zákon.
Odůvodnění:
Podle § 46 zák. o právu rod. může muž, který otcovství uznal, je popřít, když dítě nezplodil a pokud neuplyne 6 měsíců ode dne, kdy otcovství uznal. Žalobce sice uvedl do zápisu, že uznal otcovství před soudem dne 19. ledna 1954, ale toto datum je přepsáno z původního 29. ledna 1954 a kromě toho soud výslovně zjistil z opatrovnického spisu téhož soudu, že k uznání otcovství žalobcem došlo skutečně až 29. ledna 1954. Přesto však v rozporu s tímto zjištěním dospěl soud k závěru o opožděnosti žaloby sepsané u soudu dne 28. července 1954, protože prý žalobce uznal otcovství již 19. ledna 1954.
Lidový soud pochybil, když považoval v rozporu se spisy a se svým zjištěním žalobu za opožděnou.
K tomuto závěru nemohl dospět ani tehdy, kdyby přihlédl k datu 31. července 1954, kdy mu žaloba postoupená lidovým soudem v Karl. Varech došla. Podle ustanovení § 58 o. s. ř. zůstávají zachovány hmotně právní účinky spojené s podáním návrhu, jestliže soud postoupil návrh jinému soudu nebo orgánu státní správy, anebo jestliže byl návrh znovu podán u příslušného soudu nebo orgánu státní správy do 30 dnů od právní moci usnesení o odmítnutí návrhu. Je tedy podle tohoto ustanovení rozhodné datum sepsání žaloby již u lidového soudu y Karl. Varech.
Lidový soud svým rozhodnutím, kterým žalobu pro opožděnost zamítl, porušil zákon v ustanoveních § 46 zák. o právu rod. a § 58 o. s. ř.
* * *
K otázce, jaký vliv má na zachování hmotně-právních účinků spojených s podáním žaloby sepsání žaloby u nepříslušného soudu a její postoupeni soudu příslušnému, zaujal nejvyšší soud v konkrétní věci (2 Ec 944/56) toto stanovisko:
Zásadně se návrh na zahájení řízení podává u soudu příslušného. U lidového soudu nepříslušného podle § 42 o. s. ř. je návrh podán jak v případě, že je u tohoto učiněn ústně do