Input:

88/1960 Sb., Vyhláška ministra hutního průmyslu a rudných dolů, kterou se mění vyhláška č. 123/1955 Ú.l., o státní službě pro drahé kovy Archiv

č. 88/1960 Sb., Vyhláška ministra hutního průmyslu a rudných dolů, kterou se mění vyhláška č. 123/1955 Ú.l., o státní službě pro drahé kovy
VYHLÁŠKA
ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů
ze dne 16. června 1960,
kterou se mění vyhláška č. 123/1955 Ú. l., o státní službě pro drahé kovy
Ministr hutního průmyslu a rudných dolů stanoví v dohodě se zúčastněnými členy vlády podle § 13 odst. 1 zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 2/1955 Sb., o státní službě pro míry a váhy, o státní službě pro drahé kovy a o zkoušení zbraní a střeliva pro civilní potřebu, ve znění vládního nařízení č. 3/1959 Sb., o zřízení Státního výboru pro rozvoj techniky:
Čl. I
Vyhláška č. 123/1955 Ú. l., o státní službě pro drahé kovy, se mění a doplňuje takto:
1. Ustanovení § 3 zní:
㤠3
(1)  Ústředním orgánem státní služby pro drahé kovy je ministerstvo hutního průmyslu a rudných dolů.
(2)  Ministerstvu hutního průmyslu a rudných dolů je podřízena státní zkušebna pro drahé kovy v Praze.
(3)  Státní zkušebny pro drahé kovy v Jablonci nad Nisou, v Brně, Ostravě a Bratislavě se přeměňují na pobočky státní zkušebny pro drahé kovy v Praze. Státní zkušebna pro kovy v Košicích se zrušuje.”
2. Ustanovení § 4 zní:
㤠4
Úkoly ústředního orgánu státní služby pro drahé kovy
Ministerstvo hutního průmyslu a rudných dolů plní zejména tyto úkoly:
a)  organizuje a řídí státní službu pro drahé kovy a kontroluje ji,
b)  rozhoduje o opravných prostředcích do rozhodnutí státní zkušebny pro drahé kovy,
c)  schvaluje a přiděluje tovární značky a etikety,
d)  jmenuje tříčlennou komisi ke konečnému vyzkoušení ryzosti (§ 22 odst. 2).”
3. Ustanovení § 5 zní:
㤠5
Úkoly státní zkušebny pro drahé kovy
Státní zkušebně pro drahé kovy přísluší zejména:
a)  vykonávat dozor v oboru kontroly a zkoušení drahých kovů tím, že
1.  prověřuje, zda jsou plněny předpisy o používání drahých kovů a činí opatření k odstranění zjištěných závad,
2.