Input:

č. 86/1957 Sb. rozh. tr., Garance

č. 86/1957 Sb. rozh. tr.
Předpokladem, aby soud mohl upustit od potrestání, je, aby byly splněny současně obě podmínky v § 17a tr. zák. uvedené, t. j. že jde o čin menšího významu a o pachatele, který jinak vede řádný život pracujícího člověka.
Řádný život pracujícího člověka vede jen taková osoba, která plní základní povinnosti vůči společnosti jak při výstavbě socialismu, tak i ve svém soukromém životě.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu ze dne 6. září 1957, 1 Tz 139/57.)
Lidový soud v Šternberku uznal obžalovanou vinnou trestným činem krádeže podle § 247 odst. 1 tr. zák., protože odcizila ze šatny tělocvičny Sokola jedny přezůvky v ceně 50 Kčs. Lidový soud upustil podle § 17a tr. zák. od potrestání obžalované s odůvodněním, že –i když obžalovaná nepožívá dobré pověsti a nemá dobrou pracovní morálku – přece jde o čin menšího významu, zejména vzhledem k tomu, že škoda byla nahrazena, obžalovaná se kajícně doznala a jde u ní o prvé provinění. Tento rozsudek se stal pravomocným.
Nejvyšší soud ke stížnosti pro porušení zákona podané předsedou nejvyššího soudu zrušil rozsudek lidového soudu ve výroku, jímž bylo podle § 17a tr. zák. upuštěno od potrestání obžalované a lidovému soudu uložil, aby o trestu znova jednal a rozhodl.
Z odůvodnění:
Předseda nejvyššího soudu ve stížnosti pro porušení zákona v podstatě namítá, že obžalovaná nevede řádný život pracujícího člověka a proto nejsou dány podmínky pro upuštění od potrestání.
Nejvyšší soud shledal, že byl porušen zákon.
Jako základní podmínky, za nichž může soud upustit od potrestání, stanoví § 17a tr. zák., že jde o trestný čin menšího významu a že pachatel jinak