Input:

č. 85/1954 Sb. rozh. tr., Garance

č. 85/1954 Sb. rozh. tr.
Trestný čin sabotáže podľa § 85 ods. 1 písm. b) tr. zák. je dokonaný už tým, keď páchateľ sa dopusti konania smerujúceho k cieľu spôsobiť vážnu poruchu v činnosti úradu alebo verejného orgánu alebo verejného podniku bez toho, žeby sa vyžadovalo, aby k vážnej poruche v činnosti úradu alebo verejného orgánu alebo verejného podniku aj skutočne došlo.
Porucha v činnosti úradu (verejného orgánu alebo verejného podniku) v zmysle § 85 ods. 1 písm b) tr. zák. predpokladá, že úrad (verejný orgán alebo verejný podnik) prestal plniť svoje funkcie alebo že ich mohol plniť iba spôsobom, ktorý nevyhovuje jeho určeniu. Pri hodnotení, či ide o vážnu poruchu, je preto treba prihliadnuť nielen k rozsahu poruchy, ale aj k dôležitostí úloh, k splneniu ktorých práve pre takú poruchu nedošlo.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 10. apríla 1954, 2 Tz 9/54.)
Obvinený ako prednosta jedného referátu ONV postupne v čase od roku 1945 do 9. septembra 1950 z pokladní deviatich obcí, ktoré vo svojej úradnej funkcii spravoval, privlastnil si a použil na osobné ciele peňažnú čiastku viac ako 380.000 Kčs. Aby znemožnil odhalenie týchto machinácií, do pokladničných denníkov obcí zapisoval fingované výdavkové položky a vystavoval fingované poukazy na platby a fingované poistenky, prepisoval pôvodné sumy na účtoch a poistenkách a v mnohých prípadoch falšoval aj podpisy príjemcov.
Okresný súd v Levoči uznal obvineného vinným, že majetok národný rozkrádal tým, že nakladal s vecmi takého majetku, ktoré mu boli zverené, ako s vlastnými, pričom zneužil svojho postavenia ako verejný činiteľ a spôsobil značnú škodu, čím spáchal trestný čin rozkrádania národného majetku podlá § 245 ods. 1 písm. b), ods. 4 tr. zák. a okrem toho, že porušil povinnosti svojho povolania v úmysle spôsobiť vážnu poruchu v činnosti úradu a že tak spáchal trestný čin sabotáže podľa § 85 ods. 1 písm. b) tr. zák.
Krajský súd v Košiciach zamietol odvolanie obvineného.
Najvyšší súd na sťažnosť pre porušenie zákona podanú generálnym prokurátorom zrušil rozhodnutie krajského súdu a obvineného uznal vinným iba trestným činom rozkrádania národného majetku podľa § 245 ods. 1 písm. b), ods. 4 tr. zák.
Z odôvodnenia:
Okresný súd uznal obvineného vinným, že privlastnením peňazí v sume viac äko 380.000 Kčs z pokladní obcí, ktoré vo svojej úradnej funkcii viedol, sa dopustil nielen rozkrádania národného majetku podľa § 245 ods. 1 písm. b), ods. 4 tr. zák., ale aj trestného činu sabotáže podľa § 85 ods. 1 písm. b) tr. zák., lebo si musel uvedomiť, že odňatím tak velkého množstva peňazí z pokladní môže spôsobiť vážnu poruchu v činnosti zastávaného úradu alebo u pridelených obcí. Zistil, že obvinený v prvom rade v úmysle odcudzením zverených peňazí sa obohatiť, bol si vedomý toho, že taká porucha z jeho konania môže nastať a že tým aj pre ten prípad, že skutočne nastane, súhlasil a preto že čo do tohto trestného Činu konal v úmysle eventuálnom.
Krajský súd, ktorý rozhodoval o odvolaní obvineného bez toho, žeby sa bol po tejto stránke bližšie zaoberal so skutkovým zistením alebo s právnym názorom prvého súdu, osvojil si dôvody hore uvedené a odvolanie zamietol.
Oba súdy pri ustálení viny pre trestný čin