Input:

83/2023 Sb., Nařízení vlády o stanovení podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům Garance

č. 83/2023 Sb., Nařízení vlády o stanovení podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 22. března 2023
o stanovení podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům
Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 179/2014 Sb. a zákona č. 382/2022 Sb., a § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie (dále jen „předpis Evropské unie”)1) a v souladu se Strategickým plánem Společné zemědělské politiky Evropské unie v České republice podmínky poskytování přímých plateb, kterými jsou
a)  základní podpora příjmu pro udržitelnost,
b)  platba pro malé zemědělce,
c)  doplňková redistributivní podpora příjmu pro udržitelnost,
d)  režimy pro klima a životní prostředí,
e)  doplňková podpora příjmu pro mladé zemědělce a
f)  podpora příjmu vázaná na produkci.
§ 2
Žadatel o poskytnutí přímé platby
(1)  O poskytnutí přímé platby podle § 1 může Státní zemědělský intervenční fond (dále jen „Fond”) požádat fyzická osoba nebo právnická osoba, která je aktivním zemědělcem podle § 4.
(2)  Žadatel podle odstavce 1 podá Fondu žádost o poskytnutí přímé platby do 15. května příslušného kalendářního roku, a to na formuláři jednotné žádosti obsahujícím geoprostorové informace vydaném Fondem pro příslušný kalendářní rok (dále jen „rok podání žádosti”).
§ 3
Zemědělská činnost
Pro účely tohoto nařízení se za zemědělskou činnost2) považuje zemědělská výroba podle § 2e odst. 3 písm. a) až e) zákona o zemědělství a udržování dílu půdního bloku ve stavu pro pastvu hospodářských zvířat.
§ 4
Aktivní zemědělec
(1)  Aktivním zemědělcem podle předpisu Evropské unie3) je fyzická nebo právnická osoba, která je zemědělským podnikatelem, nebo organizační složka státu, na niž je k datu podání žádosti v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů (dále jen „evidence využití půdy”) evidován minimálně 1 hektar zemědělské půdy nebo je na ni evidována minimálně 1 velká dobytčí jednotka v ústřední evidenci hospodářských zvířat podle plemenářského zákona (dále jen „ústřední evidence”) a přepočítávacího koeficientu podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení a
a)  jejíž celková roční částka přímých plateb na základě podané žádosti za předchozí kalendářní rok není vyšší než 5 000 EUR,
b)  která v předchozím kalendářním roce podala Fondu žádost o poskytnutí platby
1.  vázané na produkci v rámci plodinových opatření přímých plateb, pokud výměra, na kterou byla žádost podána, činila nejméně 10 % z celkové výměry zemědělské půdy uvedené v žádosti, nebo
2.  pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí, pokud výměra obilovin a olejnin, na kterou byla žádost podána, a výměra plodinových opatření platby vázané na produkci, na kterou byla žádost podána, činila nejméně 30 % z celkové