Input:

R 83/1954 (tr.); Garance

č. 83/1954 Sb. rozh. tr.
Nelze vyslovit zákaz pobytu mladistvého u rodičů.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 25. září 1954, 1 Tz 186/54.)
Lidový soud v Gottwaldově uznal mladistvého, kominického učně, vinným trestným činem rozkrádání národního majetku podle § 245 odst. 1 písm. a) tr. zák., protože mladistvý odcizil v kominickém skladišti komunálního podniku svazek kartáčových žírů a z příruční pokladny v kanceláři pokladní téhož podniku peněžní hotovost v částce 600 Kčs a dalšího dne pak 895 Kčs. – Lidový soud uložil za to mladistvému nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání tří měsíců. Dále vyslovil lidový soud, že se mladistvému „podle § 51 tr. zák. zakazuje pobyt u jeho matky a nařizuje ochranná výchova“. Tento rozsudok se stal pravomocným.
Nejvyšší soud ke stížnosti pro porušení zákona podané předsedou nejvyššího soudu zrušil rozsudek lidového soudu, pokud jím byl vysloven zákaz pobytu mladistvého u jeho matky.
Z odůvodnění:
Z rozsudku není patrno, o jaké zákonné ustanovení opřel soud svůj výrok o zákazu pobytu obviněného u matky. Citace § 51 tr. zák. u tohoto výroku je zřejmě mylná, neboť ustanovení § 51 tr. zák. se týká vedlejšího trestu zákazu činnosti, což v daném případě nepřichází v úvahu. Soud cituje § 51 tr. zák. i v odůvodnění, když uvádí, proč nařídil ochrannou výchovu, ač ochrannou výchovu možno v trestním řízení proti mladistvému nařídit jen podle § 71 tr. zák.
Chtěl-li soud uložit vedlejší trest zákazu pobytu, pak tak mohl pro trestný čin učinit jen podle ustanovení § 53 tr. zák., pokud by se nejednalo o mladistvého, kterému podle § 59 písm. f) tr. zák. nelze tento trest vůbec uložit.
Mladistvý spáchal trestný čin, jímž byl uznán vinným, v době, kdy ještě nedovŕšil osmnáctý rok svého věku. Při trestání osob, které nepřekročily v době spáchání trestného činu osmnáctý rok svého věku, je nutno zachovat ustanovení uvedené ve čtvrté hlavě v třetím oddílů obecné části trestního zákona. V souzeném případě tedy nesměl soud mladistvému podle § 59 písm. f) tr. zák. vedlejší trest zákazu pobytu vůbec uložit. Učinil-li tak přesto, byl tímto výrokem porušen zákon v citovaném ustanovení zákona.
S hlediska ustanovení § 53 tr. zák. je ovšem výrok o zákazu pobytu obviněného u jeho matky vadný i jinak. Podle § 53 tr. zák. je možno