Input:

82/1957 Sb., Zákon o estrádách, artistických produkcích a lidové zábavě, platné do 31.12.1995 Archiv

č. 82/1957 Sb., Zákon o estrádách, artistických produkcích a lidové zábavě, platné do 31.12.1995
ZÁKON
ze dne 19. prosince 1957
o estrádách, artistických produkcích a lidové zábavě.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1
Úvodní ustanovení
Účelem tohoto zákona je upravit organizaci veřejné estrádní a artistické činnosti, jakož i pořádání lidových zábav tak, aby bylo zajištěno soustavné zvyšování jejich ideové a umělecké úrovně.
Organizace pro činnost estrádní a artistickou
§ 2
(1)  Řídit a organizovat estrádní činnost v kraji přísluší krajským jednatelstvím zřízeným podle § 3 zákona č. 81/1957 Sb., o koncertní a jiné hudební činnosti; svěří-li rada krajského národního výboru řízení a organizování koncertní činnosti v kraji krajskému symfonickému orchestru, zřídí jako součást některého krajského kulturně osvětového zařízení krajské jednatelství k řízení a organizování estrádní činnosti v kraji.
(2)  Úkolem organizací uvedených v odstavci 1 bude zejména
a)  pečovat o ideovou a uměleckou úroveň estrádní činnosti,
b)  napomáhat pořadatelům veřejných produkcí v kraji při organizování estrád,
c)  pořádat veřejné estrádní produkce v kraji a nabízet takové produkce jiným pořadatelům,
d)  zprostředkovávat pořadatelům veřejných produkcí vystoupení estrádních umělců, artistů a jejich souborů.
§ 3
Ministr školství a kultury zřídí v dohodě s ministrem-předsedou státního úřadu plánovacího a s ministrem financí pro obor estrád organizaci, jejímž úkolem bude zejména
a)  pečovat o umělecký a ideový růst estrádních umělců,
b)  napomáhat krajským jednatelstvím při organizování estrád,
c)  vytvářet vzorné programy a zajišťovat je přednostně pro krajská jednatelství,
d)  zprostředkovávat krajským jednatelstvím umělce, které zaměstnává nebo eviduje,
e)  pořádat veřejné produkce v rozsahu určeném statutem,
f)  uskutečňovat a organizovat veškerá vystoupení zahraničních estrádních umělců, artistů a jich souborů v tuzemsku a domácích estrádních umělců, artistů a jich souborů v zahraničí.
§ 4
Pověřenec školství a kultury může v dohodě s pověřencem-předsedou Slovenského plánovacího úřadu a s pověřencem financí zřídit na Slovensku pro obor estrád organizaci pro plnění úkolů uvedených v § 3 písm. a) až e), nebo může pověřit jejími úkoly některé kulturně osvětové zařízení nebo jinou organizaci z oboru své působnosti.
§ 5
(1)  Organizace zřízené podle §§ 3 a 4 jsou právnické osoby. Jejich úkoly blíže vymezí a jejich uspořádání a způsob hospodaření upraví statut, který vydá, pokud jde o organizaci zřízenou podle § 3, ministerstvo školství a kultury v dohodě se státním úřadem plánovacím, s ministerstvem financí a s ústředním výborem odborového svazu, pokud jde o organizaci zřízenou podle 4, pověřenectvo školství a kultury v dohodě se Slovenským plánovacím úřadem, s pověřenectvem financí a se Slovenským výborem odborového svazu.
(2)  Pokud tento zákon nebo statuty nestanoví jinak, platí pro tyto organizace obdobně předpisy o národních podnicích s tím, že se tyto organizace nezapisují do podnikového rejstříku.
§ 6
(1)  K organizování a provozování činnosti artistické zřídí