Input:

81/2023 Sb., Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření ekologické zemědělství Garance

č. 81/2023 Sb., Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření ekologické zemědělství
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 22. března 2023
o stanovení podmínek provádění opatření ekologické zemědělství
Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 179/2014 Sb. a zákona č. 382/2022 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) a v souladu se Strategickým plánem Společné zemědělské politiky Evropské unie v České republice podmínky provádění opatření ekologické zemědělství.
§ 2
Žádost o zařazení do opatření ekologické zemědělství
(1)  Žádost o zařazení do opatření ekologické zemědělství (dále jen „žádost o zařazení”) může podat fyzická nebo právnická osoba (dále jen „žadatel”), jestliže
a)  provozuje zemědělskou činnost vlastním jménem na vlastní odpovědnost,
b)  hospodaří v souladu se zákonem o ekologickém zemědělství a ke dni podání žádosti o zařazení je registrován v systému ekologického zemědělství podle § 6 až 8 zákona o ekologickém zemědělství a
c)  zařazuje nejméně 0,5 hektaru zemědělské půdy vedené v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů (dále jen „evidence využití půdy”) se zemědělskou kulturou orná půda, trvalý travní porost nebo trvalé kultury.
(2)  Žadatel v žádosti o zařazení uvede seznam a výměru všech dílů půdních bloků obhospodařovaných v systému ekologického zemědělství nebo v etapě přechodného období podle zákona o ekologickém zemědělství a vedených v evidenci využití půdy, které žádá zařadit do opatření ekologické zemědělství podle odstavce 1.
(3)  Žadatel v žádosti o zařazení uvede geoprostorovou informaci, která definuje plochu, na které dochází k plnění víceletých podmínek.
(4)  Do opatření ekologické zemědělství lze zařadit celý díl půdního bloku, na kterém není dosud opatření ekologické zemědělství uplatňováno a není na něm uplatňováno
a)  opatření ekologické zemědělství podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění pozdějších předpisů,
b)  podopatření podle § 2 písm. h), i) nebo j) nařízení vlády upravujícího agroenvironmentálně-klimatická opatření, nebo
c)  podopatření podle § 2 písm. a), b) nebo c) nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů.
(5)  Žádost o zařazení se podává na období plnění víceletých podmínek v délce trvání 5 let, které začíná dnem 1. ledna prvního roku pětiletého období plnění víceletých podmínek, na které je podávána žádost o zařazení.
(6)  Žádost o zařazení podá žadatel Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen „Fond”), a to do 15. května prvního roku podle odstavce 5,