Input:

80/2023 Sb., Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření Garance

č. 80/2023 Sb., Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 22. března 2023
o stanovení podmínek provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření
Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 179/2014 Sb. a zákona č. 382/2022 Sb., a § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) a v souladu se Strategickým plánem Společné zemědělské politiky Evropské unie v České republice podmínky provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření.
§ 2
Agroenvironmentálně-klimatická opatření
Agroenvironmentálně-klimatická opatření jsou tvořena těmito podopatřeními:
a)  zatravňování orné půdy, které se člení na tituly
1.  zatravňování orné půdy běžnou směsí,
2.  zatravňování orné půdy druhově bohatou směsí,
3.  zatravňování orné půdy regionální směsí,
4.  zatravňování orné půdy podél vodního útvaru běžnou směsí,
5.  zatravňování orné půdy podél vodního útvaru druhově bohatou směsí,
6.  zatravňování orné půdy podél vodního útvaru regionální směsí,
7.  zatravňování orné půdy v infiltračních oblastech a
8.  zatravňování drah soustředěného odtoku,
b)  ošetřování extenzivních travních porostů, které se člení na tituly
1.  obecná péče o extenzivní louky a pastviny,
2.  mezofilní a vlhkomilné louky hnojené,
3.  mezofilní a vlhkomilné louky nehnojené,
4.  horské a suchomilné louky hnojené,
5.  horské a suchomilné louky nehnojené,
6.  trvale podmáčené a rašelinné louky,
7.  ochrana modrásků,
8.  ochrana chřástala polního,
9.  suché stepní trávníky a vřesoviště,
10.  málo úživné pastviny,
11.  druhově bohaté pastviny a
12.  platba na výsledek,
c)  pěstování meziplodin, které se člení na tituly
1.  pěstování meziplodin pro zlepšení struktury půdy a
2.  pěstování meziplodin proti utužení půdy,
d)  krajinotvorné sady,
e)  biopásy, které se člení na tituly
1.  krmné biopásy,
2.  nektarodárné biopásy a
3.  kombinované biopásy,
f)  ochrana čejky chocholaté,
g)  druhově bohaté pokrytí orné půdy,
h)  integrovaná produkce ovoce,
i)  integrovaná produkce révy vinné, které se člení na tituly
1.  základní ochrana vinic a
2.  nadstavbová ochrana vinic, a
j)  integrovaná produkce zeleniny, víceletých produkčních plodin, jahodníku a brambor, které se člení na tituly
1.  integrovaná produkce zeleniny,
2.  integrovaná produkce víceletých produkčních plodin,
3.  integrovaná produkce jahodníku a
4.  integrovaná produkce brambor.
§ 3
Žádost o zařazení do podopatření v rámci agroenvironmentálně-klimatických opatření
(1)  Žádost o zařazení do některého z podopatření v rámci agroenvironmentálně-klimatických opatření podle § 2 (dále jen „žádost o zařazení”) může podat fyzická nebo právnická osoba (dále jen „žadatel”), jestliže
a)