Input:

80/1948 Sb., Zákon, kterým se ministr zemědělství zmocňuje k opatřením v zemědělské výrobě, platné do 31.3.1964 Archiv

č. 80/1948 Sb., Zákon, kterým se ministr zemědělství zmocňuje k opatřením v zemědělské výrobě, platné do 31.3.1964
ZÁKON
ze dne 7. dubna 1948,
kterým se ministr zemědělství zmocňuje k opatřením v zemědělské výrobě.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1)  Ministr zemědělství se zmocňuje, aby k zajištění zemědělské výroby rostlinné, živočišné a lesní včetně myslivosti, zejména k stanovení osevního a chovatelského plánu, jakož i ke zvýšení výrobnosti a hospodárnosti v zemědělství a k zlepšení jakosti zemědělských výrobků, činil v dohodě se zúčastněnými ministry, a pokud jde o Slovensko, též po vyjádření pověřence zemědělství a pozemkové reformy, všechna nutná opatření týkající se této výroby, pokud k nim není třeba zákona.
(2)  Ustanovení § 16, odst. 2 zákona ze dne 25. října 1946, č. 192 Sb., o dvouletém hospodářském plánu, zůstává nedotčeno.
(3)  Opatření všeobecné povahy, učiněná podle ustanovení odstavce 1, vyhlásí ministr zemědělství v Úředním listě, a pokud se vztahují na Slovensko, uveřejní je též v Úředním věstníku.
§ 2.
(1)  Jednání a opominutí, příčící se opatřením učiněným podle tohoto zákona, trestá, nejde-li o čin trestný soudem, okresní národní výbor pokutou do 100.000 Kčs nebo vězením (uzamčením) do šesti měsíců nebo oběma těmito tresty. Pro případ nedobytnosti pokuty buď zároveň