Input:

č. 8/1964 Sb. rozh., Garance

č. 8/1964 Sb. rozh.
Obvodní podnik bytového hospodářství odpovídá za škodu vzniklou nájemníkovi zatopením bytu v důsledku prudkého deště, jestliže žlaby nebyly udržovány v pořádku a voda jimi nemohla odtékat.
Nájemce spoluodpovídá za tuto škodu jen v případě, že se nepostaral o to, aby v době jeho nepřítomnosti mohl být jeho nájemní objekt otevřen, jak mu ukládá ustanovení čl. 5 odst. 5 domovního řádu, a že je dána příčinná souvislost mezi vzniklou škodou a tím, že žalobce neumožnil přístup do svého bytu za své nepřítomnosti. Obvodní podnik bytového hospodářství jako pronajímatel musí ovšem ze své strany učinit taková opatření, aby nájemce mohl spolehlivě uložit klíče ke svému bytu tak, aby byly dostupny pracovníkům pronajímatele, kdyby z naléhavých důvodů bylo nutno provést zásah v bytě.
(Rozhodnutí městského soudu v Praze z 20. srpna 1963, 6 Co 347/63).
Obvodní soud pro Prahu 1 uložil žalovanému obvodnímu podniku bytového hospodářství, aby zaplatil žalobci částku 329 Kčs s úroky z prodlení jako náhradu škody, která žalobci vznikla tím, že byl dne 3. 9. 1961 zatopen jeho byt v domě spravovaném žalovaným podnikem. Soud přiznal žalobci náhradu za vymalování v částce 199 Kčs, za úklid 80 Kčs a za zničené potraviny 50 Kčs.
Proti tomuto rozsudku podali odvolání oba účastníci. Žalobce ve svém odvolání namítal, že částka je nepřiměřeně malá a dožadoval se částky 550,40 Kčs a dále požadoval náhradu celých nákladů řízení. Žalovaný navrhl změnu rozsudku v tom smyslu, že žaloba se celá zamítá a poukazoval na to, že příčinou zatopení bytu byla neodvratitelná událost, totiž neobyčejně prudký liják. Dále pak žalovaný poukázal znovu na to, že žalobce nezajistil možnost přístupu do svého bytu v době své nepřítomnosti, čímž porušil povinnost uloženou čl. 5 odst. 3 domovního řádu hlav. města Prahy, a právě toto porušení povinnosti přivodilo škodu, resp. podstatně ovlivnilo rozsah škody.
Městský soud v Praze rozhodnutí soudu prvního stupně změnil tak, že žalovaný podnik uznal povinným zaplatit žalobci částku 354,50 Kčs s přísl., ve zbytku žalobu zamítl.
Odůvodnění:
Provedeným řízením bylo spolehlivě zjištěno, že žalobce odjel v neděli dne 3. 9. 1961 ráno a vrátil se kolem 19. hodiny večer téhož dne. Při svém návratu zjistil, že má promočený strop a stěny příslušenství svého bytu a z části kuchyně. Uvedeného dne v dopoledních hodinách byl podle zprávy Hydrometeorologického ústavu v Praze střed Prahy postižen katastrofálním lijavcem mohutné intenzity. Při tomto lijavci byl také promočen byt sousedící s bytem žalobce. Během lijavce a po jeho skončení se nájemníci domu sháněli po klíčích k půdě, avšak tyto klíče nebyly nalezeny ani u blokové čety; byly pak nalezeny teprve později. V bytě žalovaného byla způsobena značná škoda promočením stropů a stěn, dále pak byly poškozeny potraviny ve špíži žalobce.
Pokud jde o odpovědnost žalovaného, došel soud k závěru, že žalovaný za škodu odpovídá, byť i jen zčásti. Z výpovědi slyšených svědků bylo zjištěno, že žlab byl značně ucpán smetím, maltou a drátem. Žlaby také nebyly delší dobou čištěny. Je nepochybné, že právě tato okolnost z největší části přivodila zaplavení bytů, protože voda žlabem nemohla odtékat. Protože bylo