Input:

R 78/1965; Řízení před soudem. Stavební bytová družstva Garance

č. 78/1965 Sb. rozh.
Ve smyslu § 135 odst. 1 o. s. ř. je soud vázán i rozhodnutím, vydaným v blokovém řízení.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 10. srpna 1965, 6 Cz 107/65.)
Žalobce se domáhal na žalovaném zaplacení částky 1000,- Kčs s odůvodněním, že žalovaný porušením svých povinností z pracovního poměru zavinil škodu, kterou žalobce musel poškozené osobě uhradit. Svůj nárok opřel žalobce o ustanovení §§ 2 a 6 zák. č. 71/1958 Sb.
Okresní soud v Ostravě zamítl žalobu, a to v podstatě z toho důvodu, že vedení podniku nevytvořilo žalovanému takové pracovní podmínky, které by umožňovaly správný výkon jeho povinností, takže, podle názoru okresního soudu, nelze žalovanému přičítat zavinění na vzniku škody.
Žalobce proti tomuto rozsudku podal odvolání, ve kterém namítal, že žalovaný byl pro čin, z něhož vznikla škoda, potrestán v blokovém řízení a že tímto rozhodnutím byl v občanskoprávním řízení soud vázán.
Krajský soud v Ostravě rozsudek okresního soudu zrušil a věc mu vrátil k novému jednání a rozhodnutí. Přitom vyslovil krajský soud pro soud I. stupně závazný názor (§ 226 o. s. ř.), podle něhož není soud podle § 135 odst. 1 o. s. ř. vázán rozhodnutím vydaným v blokovém řízení.
Krajský soud v důvodech tohoto svého usnesení dospívá k závěru, že podstata blokového řízení nezaručuje vydání takového rozhodnutí, které by bylo v souladu s vůdčí zásadou civilního řízení tj. zásadou zjištění objektivní pravdy.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona, podanou generálním prokurátorem, že rozhodnutím krajského soudu v Ostravě byl porušen zákon.
Z odůvodnění:
Nelze pochybovat o správnosti názoru, že vůdčí zásadou občanského procesu je zjištění objektivní pravdy.
Než i ustanovení zák. č. 60/1961 Sb. o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku zdůrazňuje zjišťování objektivní pravdy. Vyplývá to z ustanovení § 30 zák. č. 60/1961 Sb., podle něhož pro projednávání přestupků platí obecné předpisy o správ. řízení, zejména též o přezkoumávání rozhodnutí mimo odvolací řízení. Toto ustanovení z okruhu své platnosti nevyjímá postup podle § 29 zák. č. 60/1961 Sb., upravující blokové řízení.
V ustanovení § 2