Input:

76/1957 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o hlášení obyvatelstva a o povolování pobytu cizincům Archiv

č. 76/1957 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o hlášení obyvatelstva a o povolování pobytu cizincům
ZÁKON
ze dne 19. prosince 1957,
kterým se mění a doplňuje zákon o hlášení obyvatelstva a o povolování pobytu cizincům.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Čl. I
Zákon č. 52/1949 Sb., o hlášení obyvatelstva a o povolování pobytu cizincům, se mění a doplňuje takto:
1. Část první zní:
„ČÁST PRVNÍ
Hlášení obyvatelstva
§ 1
Hlášení pobytu
(1)  Podle tohoto zákona je každý povinen hlásit ohlašovacímu orgánu (dále jen „ohlašovna”) počátek, změnu a ukončení pobytu v obci s vedlejšími ohlašovacími údaji, a to způsobem s doklady a ve lhůtách stanovených prováděcími předpisy. Pokud tyto předpisy nestanoví jinak, děje se toto hlášení na ohlašovacích tiskopisech.
(2)  Každý je povinen učinit všechna hlášení úplně a pravdivě.
§ 2
Pobyt
Pobytem se podle zákona rozumí jak pobyt trvalý (stálé bydliště), tak pobyt přechodný (dočasný pobyt mimo místo stálého bydliště).
§ 3
Ohlašovna
(1)  Ohlašovnou je výkonný orgán místního národního výboru.
(2)  Vyžaduje-li to zájem řádné evidence obyvatelstva, mohou prováděcí předpisy určit za ohlašovnu jiný orgán.
(3)  V hlavním městě Praze, v Bratislavě a v Brně je ohlašovnou příslušný orgán veřejné bezpečnosti.
§ 4
Ubytovatelé
(1)  Ubytovatelem je:
a)  vlastník budovy nebo pozemku, pokud jde o jeho nájemníky nebo jiné osoby, které ve své budově nebo na svém pozemku ubytoval:
b)  nájemník nebo uživatel bytu nebo jiné místnosti, pokud jde o jeho podnájemníky nebo jiné osoby, které ve svém bytě (své místnosti) ubytoval;
c)  provozovatel ubytovacího zařízení, který je odpovědný za provoz podniku, ústavu nebo zařízení poskytujícího za plat či bezplatně, ubytování pokud jde o osoby, které ve svém ubytovacím zařízení ubytoval.
(2)  Prováděcí předpisy stanoví, které jiné osoby se považují za ubytovatele a kdo plní povinnosti ubytovatele, který v domě nebydlí.
§ 5
Povinnosti ubytovatelů
(1)  Ubytovatel je povinen dbát, aby všechny osoby, které ubytoval, splnily ve stanovené lhůtě svou povinnost hlášení pobytu.
Neohlásí-li osoba hlášením povinná svůj pobyt ve stanovené lhůtě, je