Input:

č. 76/1954 Sb. rozh. tr., Garance

č. 76/1954 Sb. rozh. tr.
Při rozhodování o návrhu prokurátora podle § 204 odst. 1 tr. ř. stanoví soud pouze přiměřený trest za neamnestovatelný trestný čin, při čemž je povinen v odůvodnění svého usnesení řádně uvést, proč s přihlédnutím k okolnostem uvedeným v § 19 tr. zák. pokládá stanovený trest za přiměřený.
Teprve po právní moci tohoto usnesení (proti kterému je podle § 204 odst. 3 tr. ř. stížnost přípustná) stanoví soud novým usnesením (proti kterému stížnost přípustná není), jaká část trestu se promíjí odsouzenému podle čl. II rozhodnutí presidenta republiky ze 4. května 1953 o amnestii z trestu uloženého za trestné činy, na které se amnestie vztahuje.
Podle ustanovení čl. II cit. amnestijního rozhodnutí promíjí se třetina trestu odnětí svobody, po případě celý trest, nepřevyšuje-li jeden rok, i když prominutý trest byl již zčásti odpykán.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 31. července 1954, 1 Tz 160/54.)
Obviněný byl odsouzen rozsudkem okresního soudu v Olomouci ve spojení s rozsudkem krajského soudu v Olomouci pro zločin zpronevěry podle §§ 183, 184 tr. zák. z r. 1852, zločin černého obchodu podle § 4 odst. 1, 2 zák. č. 15/1947 Sb. a zločin sabotáže podle § 36 odst. 1, 2 písm. b) zák. č. 231/1948 Sb. k trestu odnětí svobody na tři roky a k trestům vedlejším.
Lidový soud v Olomouci usnesením k návrhu okresního prokurátora podle § 204 odst. 1 tr. ř. stanovil za všechny trestné činy, jimiž byl odsouzený uznán vinným, nový trest odnětí svobody v trvání dvou roků a jednoho měsíce, vzhledem k tomu, že šlo vesměs o trestné činy spáchané odsouzeným před rozhodnutím presidenta republiky ze 4. května 1953 o amnestii, z nichž však zločin sabotáže podle § 36 zák. č. 231/1948 Sb. nepodléhá amnestii. Toto usnesení nabylo právní moci.
Nejvyšší soud ke stížnosti pro porušení zákona, podané generálním prokurátorem, zrušil usnesení lidového soudu, jemuž uložil, aby o návrhu okresního prokurátora podle § 204 odst. 1 tr. ř. znovu jednal a rozhodl.
Z odůvodnění:
Lidový soud porušil zákon především v ustanovení § 204 odst. 1 tr. ř., když podle tohoto ustanovení stanovil odsouzenému nový trest odnětí svobody, který si má odpykat.
Návrh okresního prokurátora na postup podle § 204 odst. 1 tr. ř. byl správně podán, poněvadž odsouzený byl vedle jiných trestných činů uznán vinným též zločinem sabotáže podle § 36 odst. 1, 2 písm. b) zák. č. 231/1948 Sb., na který se podle čl. IX odst. 1 rozhodnutí presidenta republiky ze 4. května 1953 o amnestii amnestie nevztahuje, protože jde o trestný čin obdobný sabotáži podle § 85 tr. zák. Podle § 204 odst. 1 tr. ř. však