Input:

č. 74/1956 Sb. rozh. tr., Garance

č. 74/1956 Sb. rozh. tr.
Ak páchateľ v úmysle ublížiť na zdraví určitej osobe zasiahne inú osobu a tejto spôsobí ujmu na zdraví majúc omylom za to, že je to osoba, ktorej chcel ublížiť na zdraví, ide o úmyselný trestný čin ublíženia na zdraví (§ 219 alebo § 220 tr. zák.). Ak ale páchateľ v úmysle ublížiť na zdraví určitej osobe, vykoná útok proti tejto osobe, túto však nezasiahne, ale náhodou zasiahne inú osobu a tejto spôsobí ujmu na zdraví, dopúšťa sa jednak pokusu trestného činu ublíženia na zdraví (§ 5 ods. 1, §§ 219 alebo 220 tr. zák.) dotyčne prvej osoby a trestného činu ublíženia na zdraví z nedbanlivosti (§§ 221 alebo 222 tr. zák.) dotyčne druhej osoby.
Za opakovanie dôkazov vykonaných prvým súdom nemožno z hľadiska § 195 ods. 2 písm. a) tr. por. ako predpoklad k tomu, aby odvolací súd mohol sa odchýliť od skutkového zistenia prvého súdu, považovať iba podanie zprávy o stavu veci členom odvolacieho senátu (§ 190 prvá veta tr. por.), ale je treba dôkazy hoci aj už vykonané prvým súdom vykonať podľa zásad §§ 151 /f až 157 tr. por. (§ 191 tr. por.).
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 8. júna 1956, 2 Tz 97/56.)
Ľudový súd v Kysuckom Novom Meste uznal obvineného vinným trestným činom ublíženia na zdraví podľa § 220 ods. 1 tr. zák. V odôvodnení svojho rozsudku ľudový súd zisťuje, že obvinený v hostinci udrel pivovým pohárom po hlave prítomného P, čím P utrpel tržnú ranu na hlave, otras mozgu a vpáčenie lebečnej kosti v oblasti temennej, teda dlhšiu dobu trvajúcu a preto ťažkú ujmu na zdraví.
Krajský súd v Žiline na odvolanie obvineného zrušil rozsudok ľudového súdu a obvineného uznal vinným pokusom trestného činu ublíženia na zdraví podľa § 5 ods. 1, § 219 ods. 1 tr. zák. a trestným činom ublíženia na zdraví z nedbanlivosti podľa § 222 ods. 1 tr. zák. V odôvodnení svojho rozsudku uviedol krajský súd, že na základe opakovania dôkazov vykonaných prvým súdom zistil, že obvinený neudrel poškodeného P úmyselne, ale že chcel udrieť pivovým pohárom inú osobu, totiž istého S, ktorý sa však útoku obvineného vyhol a obvinený namiesto neho udrel poškodeného P, ktorý stál tesne za S, že teda obvinený sa pokúsil úmyselne ublížiť na zdraví S, avšak spôsobil z nedbanlivosti ťažkú ujmu na zdraví inému, t. j. P.
Najvyšší súd na sťažnosť pre porušenie zákona podanú generálnym prokurátorom zrušil rozsudok krajského súdu a tomuto súdu uložil, aby o odvolaní obvineného znova konal a rozhodol.
Z odôvodnenia:
Generálny prokurátor v sťažnosti pre porušenie zákona vytkol krajskému súdu, že rozhodol na základe neúplného skutkového zistenia, čím porušil zákon v § 2 ods. 3 tr. por. a že sa odchýlil od skutkového zistenia súdu prvej stolice bez toho, že by si bol preto získal predpoklady podľa § 195 ods. 2 tr. por.
Sťažnosť pre porušenie zákona je dôvodná.
Krajský súd sa skutočne odchýlil od skutkového zistenia ľudového súdu. Odvolací súd môže sa odchýliť od skutkového zistenia súdu prvej stolice za podmienok uvedených v § 195 ods. 2 tr. por., t. j. ak na odvolacom pojednávaní buď znovu vykoná dôkazy vykonané na hlavnom pojednávaní, alebo ak vykoná dôkazy, ktoré neboli vykonané na hlavnom pojednávaní. V odôvodnení rozsudku krajský súd síce uvádza, že vykonal znova