Input:

R 74/1955; Garance

č. 74/1955 Sb. rozh. obÄŤ.
Výpisy z knih státních peněžních ústavů nespadají mezi exekuční tituly uvedené v § 428 odst. 2 písm. g) o. s. ř., nýbrž jde o exekuční tituly podle zvláštního zákonného ustanovení (§ 6 odst. 2 zák. č. 84/1952 Sb., o organisaci peněžnictví); nevztahuje se proto na tyto exekuční tituly ustanovení § 441 odst. 5 o. s. ř. a o námitkách proti exekuci povolené na základě takového exekučního titulu nerozhoduje státní peněžní ústav, nýbrž soud.
V námitkách může dlužník uplatnit nejen okolnosti, které vznikly po vydání exekučního titulu a způsobily zánik vymáhaného nároku nebo brání jeho vymahatelnosti, nýbrž i jiné důvody, pro které je exekuce nepřípustná, třebas vznikly před vydáním exekučního titulu, a to i takové, které by nemohl uplatnit, kdyby byl exekučním titulem rozsudek.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 25. března 1955, Cz 66/55.)
Na žádost Státní spořitelny povolil soud proti dlužníku exekuci zřízením exekučního zástavního práva na dlužníkovu nemovitost. Exekučním titulem byl výpis z knih Státní spořitelny. Dlužník vznesl proti exekuci námitky podle § 441 o. s. ř.
Lidový soud v Bystřici n. P. námitkám dlužníka vyhověl tak, že vyslovil, že exekuce je nepřípustná, pokud byla povolena pro částku vyšší než 24.200 Kčs.
Krajský soud v Brně z podnětu dlužníkova odvolání rozsudek prvé stolice i s řízením, jež jej předcházelo, zrušil a námitky odmítl. V odůvodnění uvedl, že výpis z knih je exekučním titulem podle § 428 odst. 2 písm. g) o. s. ř. a že o námitkách má proto ve smyslu § 441 odst. 2 o. s. ř. rozhodovat Státní spořitelna jako orgán správy, u něhož exekuční titul vznikl.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušeni zákona podané generálním prokurátorem, že usnesením krajského soudu byl porušen zákon, usnesení to