Input:

č. 73/1958 Sb. rozh. tr., Garance

č. 73/1958 Sb. rozh. tr.
Jestliže pachatel trestného činu kuplířství (§ 243a tr. zák.) umožňuje současně svou trestnou činností, aby se jiné osoby oddávaly prostituci a živily se tak nekalým způsobem, vyhýbajíce se přitom poctivé práci, naplňuje současně v jednočinném souběhu též znaky trestného činu pomoci k trestnému činu příživnictví podle § 7 odst. 2, § 188a tr. zák.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 20. května 1958, 1 Tz 82/58.)
Obžalovaní manželé A a B byli stíháni obžalobou pro trestný čin kuplířství podle § 243a tr. zák., jehož se podle žalobního návrhu dopustili tím, že po delší dobu umožňovali ve svém bytě v pokoji k tomuto účelu zvlášť zařízeném provozování prostituce nejrůznějším ženám, o nichž věděli, že se vyhýbají poctivé práci, přiváděli jim muže a z této prostituce pak kořistili ve formě peněžitých úplat přijímaných od uvedených žen i mužů.
Lidový soud trestní v Praze uznal oba obžalované vinnými trestným činem kuplířství podle § 243a tr. zák.
Krajský soud v Praze zamítl odvolání, jež podali pouze obžalovaní.
Nejvyšší soud ke stížnosti pro porušení zákona, podané generálním prokurátorem, zrušil usnesení krajského soudu i rozsudek lidového soudu a lidovému soudu nařídil nové projednání a rozhodnutí věci.
Z odůvodnění:
Generální prokurátor ve stížnosti pro porušení zákona podané proti rozhodnutím obou nižších soudů dovozuje, že se lidový soud nezabýval otázkou, zda se obžalovaní nedopustili též trestného činu příživnictví podle § 188a tr. zák., že pokud skutek uvedený v obžalobě nebyl kvalifikován též podle tohoto zákonného ustanovení, mělo být postupováno podle § 239 tr. ř. a povinností krajského soudu bylo postupovat podle § 283 tr. ř. a vrátit věc lidovému soudu k postupu podle § 239 tr. ř.
Oběma rozhodnutími byl porušen zákon.
Lidový soud neuvážil, že trestná činnost obžalovaných, jak- byla uvedena v žalobním návrhu a jak byla též zjištěna ve shodě s výsledky dokazování, naplňuje vedle znaků trestného činu kuplířství podle § 243a tr. zák. též znaky dalšího trestného činu, a sice pomoci k trestnému činu příživnictví podle § 7 odst. 2, § 188a tr. zák. Trestný čin kuplířství předpokládá, že pachatel jinou