Input:

č. 73/1955 Sb. rozh. obÄŤ., Garance

č. 73/1955 Sb. rozh. obÄŤ.
Odpor proti platobnému rozkazu (§ 425 o. s. p.) nie je prvým procesným úkonom žalovaného v zmysle § 55 ods. 1 o. s. p., pri ktorom by musel predniesť námietku nepříslušnosti súdu, aby sa tak stalo včas.
Prvým procesným úkonom žalovaného v zmysle tohto zákonného ustanovenia je až jeho prvý procesný úkon, ktorý mu prislúcha v riadnom konaní podľa XI. hlavy časti druhej o. s. p. (§ 420 o. s. p.), do ktorého bola vec v dôsledku jeho odporu prevedená (§ 425 ods. 3 o. s. p.).
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 21. marca 1955, Ndc 593/55.)
Žalobca podal na Ľudovom súde v Leviciach proti žalovanému nár. podniku žalobu o zaplatenie 1005,60 Kčs a navrhol jej vybavenie platobným rozkazom. Proti vydanému platobnému rozkazu Ľudového súdu v Leviciach podal žalovaný národný podnik odpor a na pojednávaní určenom v dôsledku odporu predniesol námietku nepříslušnosti na tom základě, že sídlom podniku je Nitra a v Leviciach je len výrobňa. Na tomto základe Ľudový súd v Leviciach postúpil spisy ako príslušnému súdu Ľudovému súdu v Nitre.
Najvyšší súd rozhodol v spore o príslušnosť, že príslušným je Ľudový súd v Nitre.
Z odôvodnenia:
Ľudový súd v Leviciach vydaním platobného rozkazu už začal konať vo veci samej s účinkami § 55 ods. 2 o. s. p., ale žalovaný národný podnik predniesol včas námietku nepříslušnosti. Odstúpenie veci Ľudovému súdu v Nitre v dôsledku prednesenej námietky je v súlade s § 11 ods. 2 o. s. p.
K otázke včasnosti námietky nepříslušnosti sa poznamenáva: Podľa § 55 ods. 1 o. s. p. iný účastník ako navrhovateľ môže namietať nepříslušnost súdu len pri prvom procesnom úkone, ktorý mu prislúcha, a to prv než sa pustí do konania vo veci samej.
Podanie odporu proti platobnému rozkazu podľa § 425 o. s. p. nie je v tomto zmysle prvým procesným úkonom, ktorý prislúcha žalovanému, ak bol proti nemu vydaný platobný rozkaz.
Odpor podľa § 425 o. s. p. má tú osobitosť, že jeho presne vymedzeným a obmedzeným účelom je len previesť vec z rozkazného. konania do konania, ktorému by žaloba ináč podliehala, teda do riadneho konania podľa hlavy XI. časti druhej o. s. p. (§ 420 o. s. p.). Paragraf 425 ods. 3 o. s. p. ustanovuje, že ak žalovaný podal včas odpor, ruší sa tým platobný rozkaz a predseda senátu ustanoví termín na ústne