Input:

č. 72/2023 Sb. rozh., Garance

č. 72/2023 Sb. rozh.
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 11. 2022, sp. zn. 29 Cdo 407/2021, ECLI:CZ:NS:2022:29.CDO.407.2021.1
Ani tam, kde plátce uzavřel s příjemcem smlouvu o důchodu bezúplatně (§ 2705 o. z.) za účelem splnění oddlužení příjemcem, není pohledávka příjemce z titulu dlužných dávek důchodu pohledávkou vyloučenou (ve smyslu ustanovení § 170 písm. c/ insolvenčního zákona) z uspokojení v insolvenčním řízení vedeném na majetek plátce.
Jestliže se plátce ve smlouvě o důchodu zavázal platit příjemci pravidelné (měsíční) peněžní dávky (důchod) po dobu trvání oddlužení příjemce plněním splátkového kalendáře, přihlašují se opětující (opakující) se dávky (důchod), na které má příjemci vzniknout nárok v budoucnu, do insolvenčního řízení vedeného na majetek plátce jako pohledávky vázané na splnění odkládací podmínky (představované pro každou jednotlivou dávku trváním oddlužení plněním splátkového kalendáře). I pro vymáhání těchto dávek (důchodu) platí omezení plynoucí z § 140c insolvenčního zákona.
 
Soud:
Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:
22.11.2022
Spisová značka:
29 Cdo 407/2021
Číslo rozhodnutí:
72
Rok:
2023
Sešit:
7
Typ rozhodnutí:
Usnesení
Heslo:
Insolvenční řízení, Pohledávka vyloučená z uspokojení, Smlouva darovací, Smlouva o důchodu
Předpisy:
§ 110 IZ ve znění do 31. 5. 2019
§ 140c IZ ve znění do 31. 5. 2019
§ 141a IZ ve znění do 31. 5. 2019
§ 170 písm. c) IZ ve znění do 31. 5. 2019
§ 1721 o. z.
§ 1722 o. z.
§ 173 IZ ve znění do 31. 5. 2019
§ 1908 odst. 1 o. z.
§ 2701 o. z.
§ 2702 o. z.
§ 2705 o. z.
§ 392 odst. 3 IZ ve znění do 31. 5. 2019
§ 5 písm. c) IZ ve znění do 31. 5. 2019
Druh:
Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních
Sbírkový text rozhodnutí
Nejvyšší soud zamítl dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 29. 10. 2020, sp. zn. 56 Co 141/2020.
I.
Dosavadní průběh řízení
1. Žalobou podanou 24. 4. 2020 se žalobce L. v. o. s., jako insolvenční správce dlužníka O. H., domáhal po žalovaném P. H. zaplacení částky 240.000 Kč s příslušenstvím tvořeným zákonným úrokem z prodlení kapitalizovaným za dobu do 23. 4. 2020 částkou 21.316,95 Kč a dále požadovaným od 24. 4. 2020 do zaplacení.
2. Žalovanou jistinu specifikoval tak, že jde o dlužné platby důchodu, který se P. H. zavázal platit O. H. (po dobu trvání oddlužení O. H. schváleného plněním splátkového kalendáře) na základě smlouvy o důchodu uzavřené dne 13. 4. 2016 (dále jen „smlouva o důchodu“) částkou 12.000 Kč měsíčně. Konkrétně jde o dlužný důchod za dobu od července 2018 do února 2020 (kdy insolvenční soud zrušil schválené oddlužení a prohlásil konkurs na majetek O. H.).
3. Usnesením ze dne 28. 5. 2020, č. j. 19 C 66/2020-37, Okresní soud v Karlových Varech:
[1] Zastavil řízení (bod I. výroku).
[2] Uložil žalobci zaplatit žalovanému na náhradě nákladů řízení do 3 dnů od právní moci rozhodnutí částku 23.135 Kč (bod II. výroku).
4. Okresní soud – vycházeje z ustanovení § 109 odst. 1 písm. a/, § 140c, § 141a, a § 173 odst. 1 a 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona) – dospěl k následujícím závěrům:
5. Žalobou uplatněná pohledávka byla v době zahájení insolvenčního řízení na majetek P. H. (respektive v době