Input:

72/2023 Sb., Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření lesnicko-environmentální platby Garance

č. 72/2023 Sb., Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření lesnicko-environmentální platby
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 15. března 2023
o stanovení podmínek provádění opatření lesnicko-environmentální platby
Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 179/2014 Sb. a zákona č. 382/2022 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) a v souladu se Strategickým plánem Společné zemědělské politiky Evropské unie v České republice podmínky provádění opatření lesnicko-environmentální platby.
§ 2
Opatření lesnicko-environmentální platby
(1)  Opatření lesnicko-environmentální platby je tvořeno těmito podopatřeními:
a)  zachování porostního typu hospodářského souboru,
b)  ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin a
c)  zachování habitatových stromů.
(2)  Pro účely tohoto nařízení se habitatovým stromem rozumí životaschopný strom, s výjimkou všech druhů rodu smrk a douglasky tisolisté, evidovaný v evidenci jednotek prostorového rozdělení lesa s výčetní tloušťkou minimálně 40 cm a s výskytem alespoň jednoho stromového mikrostanoviště na kmeni stromu; stromovým mikrostanovištěm je
a)  dutina nebo poranění kmene s delším rozměrem větším než 10 cm nalézající se do výšky 3 m kmene; u poranění musí být odhalené lýko, běl nebo odkryté jádrové dřevo a rána nesmí být čerstvá,
b)  rozdvojení kmene do 1,3 m jeho výšky, kde alespoň jeden z kmenů má požadovanou výčetní tloušťku a jeden z nich je suchý nebo po něm zbyla vyhnilá, otevřená nebo nezavalená dutina, nebo
c)  plodnice trvalých kloboukatých dřevokazných hub s minimálním průměrem 5 cm nalézající se do výšky 3 m kmene.
§ 3
Žádost o zařazení do podopatření
(1)  Žádost o zařazení do jednoho nebo více podopatření spadajících pod opatření lesnicko-environmentální platby (dále jen „žádost o zařazení”) se podává na období plnění víceletých podmínek v délce 5 let. Toto období začíná dnem 1. ledna.
(2)  Do podopatření spadajícího pod opatření lesnicko-environmentální platby může být zařazen vlastník, nájemce, vypůjčitel nebo pachtýř lesa nebo pozemků anebo spolek nájemců, vypůjčitelů nebo pachtýřů lesa nebo pozemků, který se zaváže k provádění alespoň jednoho plnění víceletých podmínek podle odstavce 1 (dále jen „žadatel”), a to
a)  do podopatření zachování porostního typu hospodářského souboru nebo podopatření ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin na ploše porostní skupiny vedené v evidenci jednotek prostorového rozdělení lesa na žadatele, nebo
b)  do podopatření zachování habitatových stromů na kruhové ploše v okolí habitatového stromu o poloměru 20 m, se středem ve středu stromu v rámci porostní skupiny vedené v evidenci jednotek prostorového rozdělení lesa na žadatele.
(3)  Žádost o zařazení může žadatel podat Státnímu