Input:

R 72/1954; Garance

č. 72/1954 Sb. rozh. obÄŤ.
Nemůže-li účastník řízení uplatnit určitou skutečnost jako důvod obnovy proto, že ji ze své viny neuplatnil v původním řízení, je vyloučen i s důkazy, které mají tuto skutečnost prokázat.
(Rozhodnutí krajského soudu v Ostravě z 8. října 1953, 10 Co 311/53.)
Účastnici – sourozenci – přihlásili se v roku 1947 ze zákona k pozůstalosti po svém otci. Po projednání byla jim pozůstalost, do níž patřily nemovitosti, soudem odevzdána rovným dílem a každému z nich bylo v pozemkové knize vloženo vlastnické právo k jedné ideální polovině nemovitosti. V r. 1952 se jeden z účastníků domáhal u soudu reálného rozdělení spoluvlastnických nemovitostí a jeho návrhu bylo pravomocně vyhověno. Druhý účastník toto rozhodnutí napadl návrhem na obnovu řízení podaným v r. 1953. Návrh na obnovu odůvodňoval tím, že po otcově smrti došlo mezi ním a druhým sourozencem k dohodě, podle níž měl dědit navrhovatel sám, takže odpůrce se neměl stát a nestal se spoluvlastníkem nemovitostí a chyběl mu proto pro žádost o fysické rozdělení spoluvlastnictví základní předpoklad. O dohodě, podle níž měly připadnout nemovitosti jen navrhovateli, sepsal Ing. S. zápis, který vedle něho jako pisatele podepsali oba účastníci. Tento zápis se však ztratil a navrhovatel neznal ani bydliště pisatele zápisu Ing. S., který jako Němec opustil v r. 1945 území Československé republiky. Teprve po delším pátrání podařilo se navrhovateli zjistit jeho adresu, takže teprv nyní nabyl navrhovatel možnost nabídnout ho jako svědka o uskutečnění dědické dohody, jejíž prokázání by musilo přivodit pro navrhovatele v řízení o rozdělení spoluvlastnictví příznivé rozhodnutí.
Lidový soud v Českém Těšíně, pobočka v Jablůnkově, návrh na obnovu řízení zamítl. Rozhodnutí odůvodnil tím, že podle výsledků řízení k žádné dědické dohodě nebo alespoň k platné dědické dohodě nedošlo a mimo to, že v řízení nevyšly najevo žádné nové skutečnosti nebo důkazy ani pravomocná rozhodnutí soudu nebo úřadu, jichž by navrhovatel nebyl mohl použít v původním řízení [§ 197 písm. a) o. s. ř.J.
Krajský soud nevyhověl odvolání navrhovatele.
Z odůvodnění:
Pravomocné rozhodnutí ve věci samé lze napadnout návrhem na obnovu řízení [§ 197 písm. a) o. s. ř.] za těchto podmínek: a) že tu jsou nové skutečnosti nebo důkazy, b) že účastník jich nemohl bez své viny použít v původním řízení, c) že mohly přivodit pro účastníka příznivější rozhodnutí ve věci