Input:

R 71/1965; Popření otcovství Garance

č. 71/1965 Sb. rozh.
Právní stav založený zákonnou domněnkou otcovství manžela matky dítěte podle § 51 zák. o rod. brání tomu, aby bylo určeno otcovství k témuž dítěti.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 12. 10. 1965, čj. 5 Cz 91/65.)
Nezletilá žalobkyně se domáhala, aby žalovaný byl určen jejím otcem podle ust. § 54 odst. 1 zák. o rod. a aby byla upravena jeho vyživovací povinnost k ní částkou 200,- Kčs měsíčně, počínaje dnem jejího narození.
Matka nezl. žalobkyně před soudem I. stupně uvedla, že dítě se narodilo za trvání jejího manželství s A. K., že jí není známo, zda manžel v zákonné lhůtě podal žalobu o popření otcovství k nezl. žalobkyni, a že také ona tuto žalobu nepodala. Za otce nezl. žalobkyně označila žalovaného. Její manžel A. K., slyšen jako svědek uvedl, že žalobu o popření manželství nepodal a vzal v tomto ohledu na vědomí poučení soudu. Žalovaný L. T., navrhl zamítnutí žaloby, ježto se s matkou nezl. žalobkyně pohlavně nestýkal. Orgán péče o děti ONV v L. M. předložil soudu rodný list nezl. I. K. dne 7. 8. 1964, podle něhož A. K. ani jiný muž není v matrice jako otec nezl. žalobkyně zapsán.
Okresní soud v Martině usnesením řízení zastavil. V důvodech rozhodnutí uvedl, že je povinností soudu zkoumat v kterémkoliv období řízení, zda nemělo předcházet jiné řízení. Má za to, že v daném případě mělo předcházet řízení o popření otcovství manžela matky nezl. žalobkyně, kterému jinak svědčí zákonná domněnka otcovství k nezl. žalobkyni. Teprve po jeho úspěšném popření otcovství bylo možno v řízení o určení otcovství dále pokračovat; zastavil proto řízení pro nedostatek zákonných podmínek, za nichž může ve věci jednat.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona, podané generálním prokurátorem, že rozhodnutím okresního soudu v Martině byl porušen zákon a toto rozhodnutí zrušil.
Z odůvodnění:
Ustanovení § 103 o. s. ř. sice ukládá soudům přihlížet kdykoliv za řízení k tomu, zda jsou splněny podmínky, za nichž může jednat ve věci a podle § 104 odst. 1 o. s. ř. jednou z těchto podmínek je i skutečnost, že má předcházet jiné řízení. Tímto zákonným předpisem je však míněno řízení, které je buď přímo procesními předpisy předpokládáno, anebo řízení, bez jehož ukončení není možno o uplatnění nároku vůbec rozhodnout. Takovéto souvislosti není mezi řízením o žalobě na určení otcovství proti muži, který v kritické době údajně obcoval s matkou dítěte, která je provdána a jejíž manželství trvá, a řízením o žalobě na popření otcovství manžela matky k témuž dítěti.
Narodí-li se dítě za trvání manželství, svědčí zákonná domněnka otcovství manželu