Input:

R 71/1954; Garance

č. 71/1954 Sb. rozh. obÄŤ.
Chybí-li poučení o opravném prostředku ve vyhotovení rozsudku (usnesení), nemá to vliv na běh lhůty k opravnému prostředku.
(Rozhodnutí krajského soudu v Českých Budějovicích z 3. července 1953, 6 Co 369/53.)
Okresní soud v Prachaticích zamítl rozsudkem z 30. prosince 1952 návrh manžela na rozvod manželství. Vyhotovení rozsudku, v němž proti ustanovení § 157 písm. f) o. s. ř. chybělo poučení o opravném prostředku, bylo navrhovateli doručeno 31. ledna 1953. Navrhovatel napadl rozsudek odvoláním, které podal na poštu 3. března 1953.
Krajský soud odvolání odmítl.
Z odůvodnění:
Rozsudek, jímž byl zamítnut návrh na rozvod manželství, byl navrhovateli doručen 31. ledna 1953, odvolání bylo dáno na poštu 3. března 1953.
Podle § 173 o. s. ř. je k podání odvolání lhůta 15 dnů ode dne doručení rozsudku. Odvolání není však podáno opožděně, jestliže je podala oprávněná osoba po uplynutí této lhůty jen proto, že se řídila nesprávným poučením soudu.
§ 157 písm. f) o. s. ř. má vyhotovení rozsudku obsahovat též právní poučení o opravném prostředku. Podle § 156 odst. 4 o. s. ř. je soud povinen po vyhlášení rozsudku dát účastníkům i poučení o opravném prostředku.
Při vyhlášení rozsudku, při němž však odvolatel nebyl přítomen, postupoval sice soud podle zákona, ale ve vyhotovení rozsudku opomenul dát účastníkům poučení o opravném prostředku, čímž porušil ustanovení § 157 písm. f) o. s. ř.
Odvolatel vytýká tento nedostatek a odůvodňuje jím, že odvolání podává teprve nyní.
Jde o to, je-li odvolání podáno včas, třebaže bylo podáno po uplynutí zákonné lhůty pro podání odvolání, když soud ve vyhotovení rozsudku nedal účastníkům poučení o opravných prostředcích.
Zásadně musí být odvolání podáno v patnáctidenní lhůtě, jinak je opožděno (§ 173 odst. 1 o. s. ř.). Z této zásady připouští občanský soudní řád jen tři výjimky: když odvolatel podal odvolání u soudu prvé stolice opožděně jen proto, že se řídil nesprávným poučením soudu, když je v odvolací lhůtě podal přímo u odvolacího soudu anebo když je podal do protokolu u soudu, který není příslušný (§ 173 odst. 2 o. s. ř.). Tento soud je povinen postoupit je soudu, který vynesl rozsudek (§ 175 odst. 2 o. s. ř.). Pokud odvolání podané u soudu nepříslušného nebylo podáno do protokolu, bude odvolací lhůta zachována jen tehdy, když je tento soud postoupí soudu příslušnému ještě v odvolací lhůtě (srov. dův. zprávu k § 175 odst. 2 o. s. ř. ve znění zákona č. 68/1952 Sb.). Při řešení otázky, do kdy může podat odvolání účastník, jemuž nebylo vůbec dáno poučení o opravných prostředcích, třeba zvážit dvě hlavní zásady, na nichž je vybudován občanský soudní řád, a to zásadu materiální pravdy a