Input:

R 70/1956; Garance

č. 70/1956 Sb. rozh. obÄŤ.
Manželka pracujúca v domácnosti (hospodárstve) má nárok na náhradu zárobku, ktorý jej uchádza tým, že pre úraz škodcom zavinený nemôže v domácnosti (hospodárstve) pracovať. Nezáleží na tom, či jej prácu nahradzuje práca členov rodiny alebo práca námezdných síl.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 15. marca 1956, Cz 599/55.)
Žalovaný zachytil 28. júla 1953 žalobkyňu motocyklom a spôsobil jej zranenie, ktoré znižuje jej zárobkovú schopnosť. Z tohto dôvodu žalobkyňa žiadala okrem náhrady iných škôd mesačnú rentu 400 Kčs počínajúc odo dňa poranenia.
Ľudový súd v Žiline uznal žalovaného povinným nahradiť žalobkyni 90 °/o utrpenej Škody a prisúdil jej v tom pomere bolestné a náhradu vecnej škody, ďalej jej prisúdil v rovnakom pomere i náhradu ušlého zárobku, a to 360 Kčs mesačne po čas 100% práceneschopnosti a za ďalší čas po 209 Kčs mesačne so zreteľom na zistenú 58% stratu pracovnej schopnosti. Ľudový súd rozhodol tak po zistení, že manžel žalobkyně je robotníkom a spolu so žalobkyňou hospodária na 1,5 ha pozemkov a žalobkyňa pracuje vedľa toho aj v domácnosti; členkou domácnosti je aj ich 18ročná dcéra, ktorá je zamestnaná a v čase úrazu chodila ešte do školy. V hospodárstve pracuje aj 22ročná dcéra, ktorá tam pracovala aj v čase úrazu žalobkyně. Ľudový súd uviedol, že prizerá k prácam, aké žalobkyňa musí vykonávať, koľko by musela platiť za práce miesto nej vykonávané, a podľa toho ocenil škodu po čas 100% neschopnosti k práci po 400 Kčs a naďalej po 232 Kčs mesačne. Z toho priznal 90 %.
Krajský súd v Žiline na odvolanie žalovaného zmenil rozsudok ľudového súdu tak, že nárok na náhradu za ušlý zárobok zamietol. Na odvolacom pojednávaní žalobkyňa uviedla výmeru hospodárstva 2,40 ha ako aj to, že jej dcéra musela prerušiť štúdium a venovať sa domácnosti a hospodárstvu a že po úraze miesto žalobkyně vykonávajú jej práce príslušníci rodiny. Krajský súd však vyslovil názor, že žalobkyňa konala práce v domácnosti a v hospodárstve ako svoju povinnosť, ktorú jej ukládajú ustanovenia §§ 15, 19 zák. o rod. práve. Tieto práce však nemožno považovať za zárobkové a žalobkyni nevznikla zistiteľná hmotná škoda preto, že jej práce vykonávajú rodinní príslušníci bezplatne.
Najvyšší súd rozhodol na sťažnosť pre porušenie zákona podanú predsedom Najvyššieho súdu, že rozsudkom Krajského súdu