Input:

č. 7/1954 Sb. rozh. tr., Garance

č. 7/1954 Sb. rozh. tr.
Záver o zavinení musí byť podložený skutkovým zistením súdu na podklade dokazovania práve tak, ako záver o objektívnych znakoch trestného činu.
Aj pokiaľ ide o skutkové zistenie rozhodné pre záver o zavinení obvineného sa môže odvolací súd odchýliť od skutkového zistenia súdu prvej stolice len za podmienok v § 195 ods. 2 tr. por. uvedených.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 24. októbra 1953, 2 Tz 70/53.)
Obvinený, roľník, hospodáriaci na 21 ha poľa, nesplnil na prvý polrok 1952 dodávky stanovené rozpisom, a to tým, že neodovzdal 5 q mäsa, 197 1 mlieka, 1900 kusov vajec a 2 kg ovčej vlny.
Ľudový súd v Šahách oslobodil obvineného od obžaloby pre trestný čin sabotáže podľa § 85 ods. 1 písm. a) tr. zák. Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že podľa výsledku vykonaného dokazovania zistil, že obvinený nedodal síce mäso bravčové a hovädzie, ako ani mlieko a vajcia, ale tak nemohol urobiť z príčin mimo jeho vôle stojacich. Bravčové mäso nemohol dodať preto, lebo mu ošípané zdochli a keďže bol na hospodárstve sám, nestačil tieto včas dopestovať. Mlieko nemohol dodať preto, lebo v prvom polroku mal teľné kravy, čo potvrdili aj miestni činitelia, kým vajcia nedodal preto, lebo mu vydochli sliepky. Seno a ovčiu vlnu dodal riadne, ba v ovčej vlne rozpis prekročil. Ľudový súd ďalej zistil, že obvinený pracoval na hospodárstve usilovne, bol však na 21 ha poľa jedinou pracovnou silou, kedže jeho svokra a svokor, s ktorými žije v spoločnej domácnosti majú už vyše osemdesiat rokov a sú takmer práce neschopní. Na hlavnom pojednávaní vypočutí svedkovia, poľnohospodársky a vyživovací referent, udali, že obvineného nepovažujú za kulaka, lebo nikdy nezamestnával cudzie pracovné sily, pracoval na hospodárstve sám, snažil sa svoje práce urobiť čo najlepšie, na zdolanie všetkej práce však nestačil. Svedkovia uviedli aj to, že sa obvinený potom stal členom JRD III. typu, že do družstva vstúpil medzi prvými a z predloženého potvrdenia JRD bolo zistené, že v družstve pracuje dobre, kým z potvrdenia MNV, že nie je považovaný za dedinského boháča, lebo nikdy nezamestnával cudzie pracovné sily, pracuje sám a nevlastní žiadne väčšie hospodárske stroje a snažil sa plniť hospodárske stroje a snažil sa plniť dodávky.
Krajský súd v Banskej Bystrici vyhovel odvolaniu okresného prokurátora, zrušil rozsudok ľudového súdu a obvineného uznal vinným podľa obžaloby, t. j. trestným činom sabotáže podľa § 85 ods. 1 písm. a) tr. zák. preto, že neodvedením poľnohospodárskych produktov podľa rozpisu, nesplnil povinnosť svojho povolania v úmysle sťažovať plnenie jednotného hospodárskeho plánu v úseku výživy.
Najvyšší súd vyhovel sťažnosti pre porušenie zákona podanej generálným prokurátorom, zrušil rozsudok krajského súdu a tomuto súdu nariadil, aby o odvolaní okresného prokurátora znova konal a rozhodol.
Z odôvodnenia:
Krajskému súdu za podklad odsudzujúceho rozsudku slúžili dôkazy ľudovým súdom vykonané, které bez doplnení a bez toho, žeby pritom prihliadol na obranu obvineného, vyložil tak, že v nich videl splnenú skutkovú podstatu zažalovaného trestného činu. Tento postup krajského súdu však nielen, že bol podkladom pre rozsudok, ktorý nie je presvedčivý, ale znamená