Input:

69/2023 Sb., Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření v odvětví vína Archiv

č. 69/2023 Sb., Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření v odvětví vína
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 8. března 2023
o stanovení podmínek provádění opatření v odvětví vína
Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 179/2014 Sb. a zákona č. 382/2022 Sb., a § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
(1)  Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) a v souladu se Strategickým plánem Společné zemědělské politiky Evropské unie v České republice podmínky provádění opatření v odvětví vína.
(2)  Pro účely tohoto nařízení se rozumí
a)  zahájením provádění opatření zahájení nové výsadby nebo dosadby nebo provádění investice; v případě, že žadatel zároveň podle žádosti o poskytnutí dotace klučí vinici, rozumí se zahájením započetí provádění opatření klučení této vinice,
b)  novou výsadbou výsadba na celou plochu dílu půdního bloku, na které se před výsadbou nenachází keře révy vinné,
c)  dosadbou dosazení celých řádků do meziřadí stávající vinice, bez vyklučení stávajících keřů révy vinné,
d)  klučením odstranění pouze nadzemní části keře révy vinné a
e)  vyklučením úplné odstranění všech keřů révy vinné, které se nacházejí na ploše vinice, a to jejich podzemní i nadzemní části.
§ 2
Žádost o poskytnutí dotace na opatření restrukturalizace a přeměna vinic
(1)  Žádost o poskytnutí dotace na opatření restrukturalizace a přeměna vinic (dále jen „žádost”) podle přímo použitelného předpisu Evropské unie2) podává žadatel, který je pěstitelem3) révy vinné se sídlem na území České republiky, Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen „Fond”) na jím vydaném formuláři.
(2)  Dotace se poskytuje na tato podopatření:
a)  změna odrůdové skladby vinice,
b)  změna typu opěrné konstrukce,
c)  technika zlepšující obhospodařování vinic.
(3)  Fond obsah žádosti posuzuje ve vztahu ke každému jednotlivému podopatření samostatně.
(4)  Dotaci nelze poskytnout na vinici, která
a)  se skládá z více dílů půdních bloků,
b)  není určena ke komerční produkci vinařských výrobků, nebo
c)  byla vysazena
1.  k pokusným účelům,
2.  pro shromažďování odrůd révy vinné určených k zachování genetických zdrojů, nebo
3.  za účelem produkce roubů nebo podnoží.
(5)  Využije-li žadatel povolení pro opětovnou výsadbu udělená před podáním žádosti, podá Fondu žádost před zahájením provádění opatření.
(6)  Po kontrole provedené Fondem není v žádosti přípustné doplnění dílu půdního bloku nebo změna dílu půdního bloku,
a)  z něhož bude po vyklučení vinice použito povolení pro opětovnou výsadbu, nebo
b)  na kterém bude vysazena nová vinice.
(7)  Změnu údajů o povoleních pro opětovnou výsadbu uvedených v žádosti podle § 4 odst. 4 písm. a) nebo § 6 odst. 4 písm. a) může žadatel učinit nejpozději s oznámením o provedení opatření podle § 3 odst. 8.
§ 3
Podmínky pro poskytnutí dotace na opatření