Input:

č. 68/1955 Sb. rozh. tr., Garance

č. 68/1955 Sb. rozh. tr.
Skutočnosť, že činy boli spáchané opätovne alebo pre zárobok, nie je pojítko, ktoré by z nich vytvorilo jediný trestný čin.
Pomocou v zmysle § 218 ods. 2 al. 2 tr. zák. nemožno rozumieť iba priamu pomoc poskytnutú pri samotnom zákroku smerujúcom na usmrtenie ľudského plodu, ale akúkoľvek pomoc poskytnutú k cieľu, aby bolo tehotnej žene umožnené usmrtenie jej plodu. Preto ak páchateľ na požiadanie tehotnej ženy, tejto doporučí lekára, aby usmrtil jej plod, dopustia sa usmrtenia ľudského plodu podľa § 2.18 ods. 2 al. 2 tr. zák., aj keď lekár odmietne zákrok urobiť.
(Rohodnutie Najvyššieho súdu z 29. apríla 1955, 2 Tz 40/55.)
Obvinená v piatich prípadoch posiala tehotné ženy na ich požiadanie k ďalšej osobe (súdenej v inej trestnej veci), ktorá tehotné ženy odviedla k lekárovi a sprostredkovala u neho usmrtenie ich plodov, čo aj lékar (tiež súdený v inej trestnej veci) vykonal. V ďalších troch prípadoch obvinená tiež poslala na ich žiadosť tehotné ženy k tej istej ďalšej osobe s tým, aby aj tieto tehotné ženy odviedla k lekárovi cieľom usmrtenia ich plodov, čo však lékar v týchto prípadoch odoprel vykonať. Obvinená za svoje služby od všetkých týchto tehotných žien prijala peňažnú odmenu od 100 do 900 Kčs.
Ľudový súd v Bratislave uznal obvinenú vinnou, že spáchala päť trestných činov usmrtenia ľudského plodu podľa § 218 ods. 2 al. 2, ods. 3 písm. a) tr. zák. a tri pokusy tohto trestného činu podľa § 5 ods. 1, § 218 ods. 2 al. 2, ods. 3 písm. a) tr. zák. a vymeral jej úhrnný trest podľa § 218 ods. 3 tr. zák. vzhľadom na § 22 ods. 1 tr. zák. Pokiaľ uznal obvinenú vinnou troma pokusmi trestného činu usmrtenia ľudského plodu podľa § 5 ods. 1, § 218 ods. 2, 3 písm. a) tr. zák., odôvodnil to ľudový súd tým, že lekár v troch prípadoch odoprel vykonať .zákrok na usmrtenie plodu tehotných žien, z čoho ľudový súd došiel k záveru, že v týchto prípadoch obvinená nepomáhala pri usmrtení ľudského plodu, ale iba sa o takú pomoc pokúsila.
Krajský súd v Bratislave na odvolanie okresného prokurátora zrušil rozsudok ľudového súdu a uznal obvinenú vinnou jediným trestným čniom usmrtenia ľudského plodu podľa § 218 ods. 2 al. 2, ods. 3 písm. a) tr. zák. a jediným pokusom tohto trestného činu podľa § 5 ods. 1, § 218 ods. 2 al. 2, ods. 5 písm. a) tr. zák.
Najvyšší súd na sťažnosť pre porušenie zákona podanú predsedom Najvyššieho súdu zrušil rozsudok krajského súdu a obvinenú uznal vinnou osemnásobným trestným činom usmrtenia ľudského plodu podľa § 218 ods. 2 al. 2, ods. 3 písm. a) tr. zák. a vymeral jej úhrnný trest podľa § 218 ods. 3 tr. zák. so zreteľom na § 22 ods. 1 tr. zák.
Z odôvodnenia:
Pri právnom hodnotení trestnej činnosti obvinenej krajský súd došiel k záveru že vzhľadom na úmysel obvinenej, ktorý smeroval na systematické pokračovanie jednej a tej istej činnosti, tvoria skutky obvinenej jediný pokračovací trestný čin.
Tento názor krajského súdu nie je správny.
K posúdeniu, či ide o pokračovanie v tom istom trestnom čine alebo o rovnorodý viacčinný súbeh viacej trestných činov, sú rozhodujúce všetky znaky skutkovej podstaty trestného činu, a to ako objektívne tak aj subjektívne a nestačí posúdenie iba podľa úmyslu páchateľa. Všetky znaky