Input:

67/2023 Sb., Zákon o některých opatřeních proti šíření teroristického obsahu online Garance

č. 67/2023 Sb., Zákon o některých opatřeních proti šíření teroristického obsahu online
ZÁKON
ze dne 15. února 2023
o některých opatřeních proti šíření teroristického obsahu online
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1) k ochraně před zneužíváním hostingových služeb k veřejnému šíření teroristického obsahu online upravuje působnost správních orgánů vykonávajících státní správu na tomto úseku, pravomoc soudů, práva a povinnosti při odstraňování teroristického obsahu online a související přestupky.
§ 2
Příkaz k odstranění
(1)  Zjistí-li útvar Policie České republiky, jehož úkolem je boj s terorismem, (dále jen „policie”), že dochází ke zneužití hostingových služeb k veřejnému šíření teroristického obsahu online, může přikázat podle čl. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/784 (dále jen „nařízení”) odstranění teroristického obsahu nebo znemožnění přístupu k němu, a to na formuláři podle přílohy I nařízení. Při posuzování, zda dochází k veřejnému šíření teroristického obsahu online, policie přihlédne zejména ke skutečnému účelu šíření obsahu.
(2)  Vydání příkazu k odstranění teroristického obsahu nebo znemožnění přístupu k němu (dále jen „příkaz k odstranění”) je prvním úkonem v řízení. Příkaz k odstranění se oznamuje pouze poskytovateli hostingové služby a lze jej doručit způsobem uvedeným v § 7 odst. 2.
(3)  Odvolání proti příkazu k odstranění nemá odkladný účinek.
(4)  Policie zřídí kontaktní místo podle čl. 12 odst. 2 nařízení k plnění úkolů podle čl. 3 odst. 6 až 8 nařízení a způsobem umožňujícím nepřetržitý dálkový přístup zveřejní telefonní číslo pro veřejnou komunikační síť a adresu elektronické pošty, popřípadě další kontaktní údaje kontaktního místa.
§ 3
Odložení informování o odstranění teroristického obsahu
(1)  Dobu, po kterou není poskytovatel obsahu informován o odstranění teroristického obsahu nebo o znemožnění přístupu k němu, může policie podle čl. 11 odst. 3 nařízení prodloužit.
(2)  Na postup podle odstavce 1 se § 2 odst. 2 a 3 použijí obdobně.
(3)  Během doby, po kterou je odloženo informování poskytovatele obsahu o odstranění teroristického obsahu nebo o znemožnění přístupu k němu, nelze takovou informaci ani jinak zveřejnit nebo zpřístupnit třetím osobám.
§ 4
Přeshraniční příkaz k odstranění
(1)  Ministerstvo vnitra (dále jen „ministerstvo”) podle čl. 4 nařízení rozhoduje, zda příkaz k odstranění předaný ministerstvu podle čl. 4 odst. 1 nařízení porušuje nařízení nebo Listinu základních práv Evropské unie.
(2)  Vydání rozhodnutí podle čl. 4 odst. 3 nařízení je prvním úkonem v řízení. Při vydání rozhodnutí podle čl. 4 odst. 4 nařízení se § 36 odst. 3 správního řádu nepoužije. Proti rozhodnutí podle vět první a druhé nelze podat rozklad.
§ 5
Dohled nad prováděním zvláštních opatření
(1)  Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad”) vykonává dohled nad prováděním zvláštních opatření podle čl. 5 nařízení. V rámci výkonu dohledu může Úřad provádět kontrolu podle kontrolního řádu.
(2)  Vydání rozhodnutí Úřadem z moci úřední podle čl. 5 odst. 4 nebo 6 nařízení může