Input:

R 66/1969; Sociální zabezpečení Garance

č. 66/1969 Sb. rozh.
Podmienkou pre priznanie invalidného dôchodku pri pracovnom úraze je existencia príčinnej súvislosti medzi pracovným úrazon a invaliditou; nie je však nutné, aby následky úrazu boli jedinou príčinou invalidity. Pre záver o existencii tejto príčinnej súvislosti nemôže postačiť púhe pripustenie možnosti zhoršenia zdravotného stavu a vystupňovanie neurastenických ťažkostí; treba rozlišovať, či ide o púhe zhoršenie zdravotného stavu prechodnej povahy, alebo či ide o také zhoršenie zdravotného stavu v dôsledku úrazu, ktoré zakladá (prípadne dovršuje) invaliditu, tj. dlhodobe nepriaznivý zdravotný stav.
Posúdenie tejto príčinnej súvislosti je otázkou právnou.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 28. 11. 1968, 7 Cz 111/68.)
Navrhovateľka sa domáhala toho, aby vzhľadom na následky pracovného úrazu, ktorý utrpela dňa 16. 7. 1964, jej bol priznaný invalidný dôchodok pri pracovnom úraze. Rozhodnutím Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia - Správy dôchodkov v Bratislave zo 6. 1. 1967 nebolo jej žiadosti vyhovené.
O opravnom prostriedku podanom navrhovateľkou do tohto rozhodnutia jednal Krajský súd v Bratislave, ktorý zrušil rozhodnutie odporcu uznesením z 15. 12. 1967. V odôvodnení svojho uznesenia uviedoľ, že sú splnené všetky podmienky pre priznanie invalidného dôchodku pri pracovnom úraze, lebo skutočnosť pracovného úrazu bola riadne preukázaná. Vzhľadom k určitým rozporom, ktoré vyplývali z posudku Krajskej posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia v Bratislave, oprel sa súd o znalecký posudok znalcov Katedry súdneho lekárstva v B. Podľa tohto posudku došlo po pracovnom úraze k ďalšiemu zhoršeniu zdravotného stavu navrhovateľky, najmä k dalšiemu vystupňovaniu neurastenických ťažklostí. Aj keď podľa názoru znalcov nie je tu bezprostredná príčinná súvislosť invalidity navrhovateľky s pracovným úrazom v tom zmysle, že by úraz spôsobil plnú invaliditu navrhovateľky, je krajský súd toho názoru, že práve v tom, že pracovný úraz spôsobil ďalšie zhoršenie zdravotného stavu, takže navrhovateľka je naďalej invalidná, možno zhľadávať príčinnú súvislosť medzi pracovným úrazom navrhovateľky a jej invaliditou; keby nebolo pracovného úrazu, zdravotný stav navrhovateľky by nevykazoval určité defekty, ktoré podľa znaleckého posudku z úrazu vyplynuli a zdravotný stav navrhovateľky ďalej zhoršujú.
Najvyšší súd rozhodol o sťažnosti pre porušenie zákona podanej predsedom Najvyššieho súdu, že uznesením krajského súdu bol porušený zákon a toto uznesenie zrušil.
Z odôvodnenia:
Predovšetkým treba uviesť, že predmetom prieskumného konania je len skutočnosť, či navrhovateľke prislúcha invalidný dôchodok pri

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací