Input:

R 64/1969; Pracovní poměr Garance

č. 64/1969 Sb. rozh.
Shledá-li soud návrh na opravu posudku o pracovní činnosti důvodným, uloží organizaci, jak má posudek upravit, tzn. určí organizaci přesně, jak má posudek znít v části, jejíž nesprávnost pracovník namítá.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 28. 1. 1969, 6 Cz 96/68.)
Návrhem ze 16. 10. 1967 se domáhal žalobce v rozhodčím řízení úpravy pracovního posudku, který o něm podala žalovaná organizace 11. 9. 1967. Ve svém návrhu uvedl žalobce, v čem a jakým způsobem má být uvedený posudek upraven.
Po bezvýsledném rozhodčím řízení projednával věc okresní soud v Karlových Varech, který vyhověl žalobě zčásti rozsudkem ze 17. 1. 1968; uložil žalovanému, jak má posudek upravit. Proti tomuto rozsudku podal žalovaný odvolání, v němž se domáhal úpravy rozsudku i v dalších směrech, v nichž okresní soud neuložil žalovanému požadovanou úpravu. Krajský soud v Plzni změnil rozsudkem z 12. 7. 1968 rozsudek soudu prvního stupně tak, že uložil žalovanému, aby přiměřeně upravil celý posudek z 11. 9. 1967 do 1 měsíce od právní moci tohoto rozsudku; současně uložil žalovanému, aby žalobci nahradil náklady řízení. Svůj rozsudek odůvodnil krajský soud tím, že podle § 60 odst. 2 zák. práce není ani rozhodčí orgán ani soud oprávněn k tomu, aby sám upravil posudek, neboť takové oprávnění je dáno výlučně organizaci, které rozhodčí orgán nebo soud může jen uložit, aby přiměřeně upravil posudek o pracovní činnosti. Proto pokládal krajský soud rozsudek soudu prvního stupně za nesprávný, když uváděl, v které části a v jakém znění má být posudek upraven.
Nejvyšší soud rozhodl o stížnosti pro porušení zákona podané předsedou Nejvyššího soudu, že byl rozsudkem krajského soudu