Input:

R 63/1955 (tr.); Garance

č. 63/1955 Sb. rozh. tr.
Účastník bitky, ktorý niektorému z ďalších účastníkov bitky ublíži úmyselne na zdraví, zatiaľ, čo iných účastníkov tej istej bitky na živote alebo na zdraví bitkou ohrozuje, dopúšťa sa trestného činu ublíženia na zdraví podľa § 219 alebo § 220 tr. zák. a trestného činu bitky podľa § 223 ods. 1 tr. zák. v jednočinnom súbehu.
Jednočinného súbehu trestného činu ublíženia na zdraví podľa § 219 alebo § 220 tr. zák. a trestného činu bitky podľa § 223 ods. 1 a ods. 2 tr. zák. dopúšťa sa však páchateľ, ktorý jednému účastníkovi bitky úmyselne ublížil na zdraví, keď ešte ďalšiemu účastníkovi tej istej bitky bude spôsobená ťažká ujma na zdraví, a to buď z nedbanlivosti týmto páchateľom alebo zavinene (z nedbanlivosti alebo úmyselne) iným účastníkom bitky.
Dôvodom, ktorý podľa § 196 ods. 2 tr. por. prospieva tiež spoluobvinenému, môže byť iba taká skutočnosť, ktorá sa nutne spoločne týka ako obvineného, ktorý odvolanie podal (alebo dotyčne ktorého bolo odvolanie podané) tak aj spoluobvineného, dotyčne ktorého odvolanie podané nebolo. Takou skutočnosťou nie je ohľad na predchádzajúci život obvinených.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 15. apríla 1955, 2 Tz 23/55.)
Obvinení A, B, C a D, ktorí sa zúčastnili tanečnej zábavy v miestnom hostinci, dostali sa medzi sebou do hádky, ktorá potom vyvrcholila v bitku. Keď sa pritom dostali von z hostinca a obvinený A porazil na zem obvineného B, brat tohoto, obvinený C, uchopil sekeru poblíž ležiacu a udrel ňou obvineného A do hlavy (do čela). Touto ranou bol obvinenému A zlomený horný kostný okraj nad ľavým okom, čo maľo za následok, že bol liečený počas šesť týždňov a ešte dlhší čas bol práceneschopný. Ďalšiemu účastníkovi bitky, obvinenému D, bola spôsobená latkou tržná rana na vlasatej časti hlavy.
Ľudový súd v Stropkove uznal všetkých obvinených A, B, C a D vinnými trestným činom bitky podľa § 223 ods. 1 a 2 tr. zák.
Krajský súd v Prešove na odvolanie, ktoré podali obvinení A a B, týmto znížil trest, ináč ponechal rozsudok ľudového súdu nedotknutý.
Najvyšší súd na sťažnosť pre porušenie zákona, podanú generálnym prokurátorom, zrušil rozsudok krajského súdu aj ľudového súdu a tomuto súdu nariadil, aby vec znovu prejednal a rozhodol.
Z odôvodnenia:
Sťažnost pre porušenie zákona vidí porušenie zákona v tom, že konanie obvineného C, ktorý zranil sekerou spoluobvineného A, nebolo podradené pod prísnejšie ustanovenie § 220 ods. 1 tr. zák. a že ani konanie ostatných obvinených nebolo riadne skutkové zistené, najmä pokiaľ ide o mieru účasti jednotlivých obvinených na bitke. Konečne generálny prokurátor namieta, že krajský súd porušil zákon tiež tým, že nepoužil § 196 ods. 2 tr. por. dotyčne obvineného D, hoci aj tento viedol riadny život pracujúceho človeka, pre ktorý dôvod krajský súd obvineným A a B. ktorí podali odvolanie, znížil podstatne trest.
Sťažnosť pre porušenie zákona je v podstate dôvodná.
Pokiaľ ide o obvineného C. pochybil ľudový súd (krajský súd pochybenie nemohol napraviť vzhľadom na ustanovenie § 196 ods. 1 j tr. por.) tým. že konanie tohto obvineného podradil iba pod ustanovenie § 223 ods. la 2 tr. zák. namiesto správne tiež pod ustanovenie § 220 ods. 1 tr. zák. vzhľadom nato, že zo